Privacybeleid van Jobcatcher

Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy

De achtergrond en werkwijze van Jobcatcher

Jobcatcher is een portal die door haar opdrachtgevers wordt gebruikt om vacatures voor tijdelijk en vast personeel te publiceren. Jobcatcher biedt zzp’ers, professionals en leveranciers de gelegenheid hun interesse in een vacature kenbaar te maken en zichzelf of een kandidaat voor de betreffende vacature onder de aandacht van de opdrachtgever te brengen.

Jobcatcher is ervan overtuigd dat de privacy van de via haar aangeboden kandidaten, werknemers, ingehuurde professionals en bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens die je vrijwillig aan Jobcatcher verstrekt worden daarom met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd.

In dit privacybeleid wordt toegelicht hoe Jobcatcher omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die je aan Jobcatcher verstrekt via de website van Jobcatcher of via een andere weg.

In dit privacybeleid wordt onder persoonsgegevens verstaan: ‘elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon’.

 

Gegevensverwerking en gebruik

Over het algemeen kun je de website van Jobcatcher bezoeken/raadplegen zonder dat je persoonlijke gegevens aan Jobcatcher verstrekt. Voor bepaalde functionaliteiten en diensten heeft Jobcatcher wel persoonsgegevens van je nodig. Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig. Mocht je ervoor kiezen de gewenste persoonsgegevens niet te verstrekken, dan kan dit wel tot gevolg hebben dat je geen optimaal gebruik kunt maken van bepaalde aangeboden functionaliteiten en diensten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om proactief in te schrijven op (toekomstig) vacante functies en hierover geïnformeerd te worden.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de verschillende typen dienstverlening die je van Jobcatcher afneemt.

Bij aanmelding voor (toekomstig) vacante functies 

Als je jezelf of een andere kandidaat aanbiedt op een gepubliceerde vacature op Jobcatcher, worden alle gegevens uitsluitend ter inzage verstrekt aan de opdrachtgever van Jobcatcher die de vacature heeft geplaatst. De gegevens worden door Jobcatcher voor geen enkel ander doel gebruikt. Jobcatcher heeft onder andere de volgende gegevens nodig van de aangeboden kandidaat: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring, opleidingsgegevens, tarief- en/of salarisgegevens.

Jobcatcher verstrekt inzage in deze persoonsgegevens om de geschiktheid van de aangeboden kandidaat te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of arbeidsovereenkomst en je hier actief over te informeren.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Jobcatcher verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan haar wettelijke vereisten te voldoen. Dat gebeurt alleen als daar expliciet toestemming voor is gegeven of als dit wettelijk is toegestaan. Onder bijzondere persoonsgegevens worden verstaan:
gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Verstrekken gegevens aan derden

Jobcatcher kan jouw gegevens verstrekken aan derden en is daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij derden aan opdrachtgevers van Jobcatcher. Wij verstrekken jouw gegevens alleen ten behoeve van de met jou overeengekomen doeleinden.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders als de wet dit vereist.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Als zzp’er, professional, leverancier of opdrachtgever heb je toegang tot je eigen gegevens. Een deel van deze gegevens kun je zelf op ieder gewenst moment wijzigen. Als je inzage wilt in je totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen dan wel wilt verwijderen, dan kun je contact opnemen met ons via jouw contactpersoon bij onze opdrachtgever.

Je account op Jobcatcher, alsmede alle bijbehorende gegevens, kun je zelf verwijderen door in het accountscherm op “Afmelden” te klikken.

 

Beveiliging

Jobcatcher heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

 

Gegevens websitebezoekers 

Van bezoekers aan de website van Jobcatcher worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze algemene gegevens, zoals bijvoorbeeld het aantal bezoekers en opgevraagde pagina's, brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en ons informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

 

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen, waaronder die van onze opdrachtgevers. Wees je ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Jobcatcher accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden je aan jezelf op de hoogte stellen van het privacybeleid van de betreffende website voordat je persoonlijke gegevens invoert op de websites van derde partijen.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Jobcatcher kan te allen tijde om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid. Het meest actuele beleid is te raadplegen op de website van Jobcatcher.

 

Contactgegevens

Ons kantoor is gevestigd te Kuiperbergweg 50, 1101 AG in Amsterdam. U kunt Jobcatcher B.V. bereiken via info@jobcatcher.eu of via het algemene telefoonnummer 020 – 584 08 57. Voor specifieke vragen met betrekking tot privacy kunt u onze privacy officer bereiken via privacy@jobcatcher.eu.

 

Laatste wijziging: donderdag 24 mei 2018