Arbeidsdeskundige

UWV - 2021/218

HAARLEM
38,00 uur
14-01-2021
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
FastFlex
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant UWV zijn wij op zoek naar een Arbeidsdeskundige.


Informatie over de opdracht

Een oordeel vormen over de weging belasting en belastbaarheid binnen het domein mens, werk en inkomen met als doel duurzame participatie, maatschappelijke schadelastbeperking en het beoordelen van geschillen.

De arbeidsdeskundige binnen WERKbedrijf valt hiërarchisch onder de manager werkzoekendendienstverlening.


De arbeidsdeskundige stelt samen met de klant een concreet plan op gericht op de route naar werk, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de motivatie, eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant. De arbeidsdeskundige maakt, aanvullend op het vastgestelde werkvermogen, een analyse van de positie van de klant op de arbeidsmarkt en past waar nodig interventies toe die de afstand verkleinen of opheffen. Bij de begeleiding van de klant tijdens de route naar werk en de daadwerkelijke arbeidsinpassing werkt de arbeidsdeskundige samen met het netwerk rond die klant. Dit vraagt inzicht en inlevingsvermogen in de leefwereld van de klant, kennis van het regionale “zorglandschap” en oog voor de soms verschillende belangen van klant en werkgever. De arbeidsdeskundige is adviseur en mediator in situaties waarin die belangen tegenstrijdig (lijken te) zijn.

Er is een nauwe samenwerking met de adviseur Intensieve dienstverlening en de adviseur Werkgeversdienstverlening, welke klanten met beperkingen naar werk bemiddelen. De arbeidsdeskundige is eindverantwoordelijk voor de bepaling belasting/belastbaarheid en heeft hierbij in het arbeidstoeleidingstraject een consultrol naar de Adviseur Intensieve Dienstverlening en Adviseur Werkgeversdienstverlening.

Voor een optimale arbeidsinpassing kan de arbeidsdeskundige de klant en werkgever adviseren over aanpassing van taken, functie of werkplek, specifieke begeleiding van de klant, inzetten van voorzieningen en financiële tegemoetkomingen bij een lagere dan normale arbeidsprestatie.
De arbeidsdeskundige geeft de werkgever advies hoe banen te creëren voor mensen met een beperking.

De arbeidsdeskundige doet onderzoek bij de werkgever naar de gerealiseerde loonwaarde van daadwerkelijk uitgevoerde taken en handelingen door mensen die vallen onder de wet Wajong en de Participatiewet volgens de in de Arbeidsmarktregio bepaalde loonwaardemethodiek. Hiervoor is de arbeidsdeskundige specifiek opgeleid in de methode die in de regio gehanteerd wordt. De arbeidsdeskundige geeft gevraagd en ongevraagd advies over de verbetering van die loonwaarde.
De arbeidsdeskundige heeft een rol in aanvragen voor hoogwaardige voorzieningen tot behoud en verbetering van de arbeidsgeschiktheid van werknemers of scholieren in het reguliere onderwijs.

De werkzaamheden komen vaak ad hoc binnen en er dient regelmatig gereageerd te worden op calamiteiten bij werkgevers en klanten. Dit vraagt een flexibele werkhouding en adequaat kunnen handelen op de ontstane problematiek.
De arbeidsdeskundige acteert in een omgeving met vaak tegengestelde belangen, dit vraagt vakinhoudelijke kennis en communicatieve vaardigheden. De arbeidsdeskundige werkt klantgericht en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen.

Wanneer een klant niet meewerkt aan zijn re-integratie, wijst de arbeidsdeskundige de klant op de (mogelijke) consequenties hiervan en handelt overeenkomstig de vastgestelde procedures.


Eisen waaraan je moet voldoen

- Geldige registratie en certificering, zoals horende bij de beroepsgroep voor arbeidsdeskundigen. Vermeld het nummer in uw CV.
- Minimaal 4 jaar ervaring als arbeidsdeskundige opgedaan bij een non profit organisatie in de afgelopen 5 jaar.
- Minimaal 3 jaar werkervaring met re-integratie van WIA klanten, en bij voorkeur ook ervaring met Wajong klanten, in relatie tot de arbeidsmarkt, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
Opdracht status

FastFlex

Gesloten

Opdrachten zoeken

Nina Gorter

Nina Gorter


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail