Projectmanager

Sogeti - iz Min. J&V - 2021/6775

Divers
36,00 uur
11-11-2021
3 maanden
Verlengbaar
€ 125.00
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Projectmanager - Programma Open op Orde. 


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.
De aanbesteding Ministerie van Justitie en Veiligheid (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar Ministerie van Justitie en Veiligheid toe één aanbieder zijn.

Opdrachtomschrijving:
Op 6 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het generieke actieplan ‘Open op Orde’ aan de Kamer aangeboden. In dat generieke actieplan is op heldere wijze uitgewerkt hoe organisaties binnen de Rijksoverheid langs vier actielijnen een versnelling willen bereiken in het op orde krijgen van de informatiehuishouding. Elk departement moet hiertoe een eigen actieplan opstellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de eigen informatiehuishouding en het aanpakken van specifieke knelpunten en opgaven daarbinnen. Het actieplan voor JenV beschrijft hoe de informatiehuishouding van JenV er uitziet en met welke verbeterinitiatieven JenV beoogt de Rijksbrede doelen uit het overkoepelende actieplan te bereiken. Bij de totstandkoming van het actieplan JenV zijn meer dan 20 organisaties betrokken. Om deze majeure inspanning te coördineren is binnen de Directie Informatievoorziening en Inkoop een coördinatieteam Informatiehuishouding op Orde (IHHOO) gecreëerd. Een van de speerpunten van dit team is de werving van specialisten binnen en op het snijvlak van de domeinen Informatiehuishouding (IHH), Informatievoorziening (IV) en ICT en een aantal generieke ondersteunende en coördinerende rollen. Deze aanvraag vloeit hier uit voort.Voor een overzicht van uit te zetten offerteaanvragen met de te verwachten aantallen, zie de extra bijgevoegde bijlage.

Achtergrond opdracht:
De ingehuurde professionals zullen in kleine multidisciplinaire teams allereerst worden ingezet in de ontwikkeling van een vorm van gemeenschappelijke diensten (denk bijv. aan e-mail veilig stellen) en daaraan gerelateerde activiteiten (denk bijv. aan impactanalyses.) Tegelijkertijd is binnen JenV uitgesproken dat de taakorganisaties verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de eigen informatiehuishouding en daarnaast dienen verbeterinitiatieven ook vanuit ketenperspectief bekeken te worden. De taakorganisaties hebben zelf ook een grote behoefte aan extra expertise en ondersteuning op het gebeid van IHH en IV. Om de inzet van multi-disciplinaire teams te coordineren is extra projectmanagement-capaciteit nodig. Het afwegingskader wat betreft allocatie van nieuwe collega’s en de aansturing daarvan zijn nog onderwerp van intern beraad binnen JenV.

Werkzaamheden
• Kandidaat is in staat om realistische ramingen te maken van budget, capaciteit en looptijd van projecten en projecten op te starten.
• Kandidaat is in staat als kwartiermaker randvoorwaarden in orde te maken en snel projecten op te starten.
• Kandidaat is in staat om te bepalen welke capaciteit wanneer nodig is voor projecten.
• Kandidaat is in staat om risico’s te identificeren, impact te bepalen en zorgen voor alternatieven en het nemen van maatregelen als deze het projectresultaat verstoort.
• Kandidaat is in staat om doelen, wensen, prioriteiten van stakeholders op te halen en gericht sturen op realisatie daarvan.
• Kandidaat stelt het eindresultaat van projecten voorop en weet overzicht te houden.
• Kandidaat is zich bewust van de dynamiek, processen en verschillende belangen binnen de betrokken in- en externe organisaties en partijen en stemt aanpak hierop af.
• Kandidaat legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie en de realisatie van het project en doelstellingen relevante personen en leveranciers.
• Kandidaat stelt voor diverse IV- en IHH-projecten een PID en projectplan op.
• Kandidaat draagt zorg voor dat IV- en IHH-projecten projecten kwalitatief goed en binnen planning en budget worden uitgevoerd
• Kandidaat is verantwoordelijk voor de sturing, management en oplevering van de projecten.• Kandidaat zorgt ervoor dat de IV- en IHH-projecten passen binnen de architectuurkaders.• Kandidaat rapporteert over de voortgang van projecten aan diverse stakeholders op verschillende niveaus.• Kandidaat is in staat om vanuit IV en IHH diverse technische- en/of functionele upgrades/releases te begeleiden naar oplevering.
Eisen waaraan je moet voldoen

  • beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau
  • minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager binnen het domein van informatievoorziening, informatie technologie en informatiehuishouding.
  • aantoonbare werkervaring met het leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams en financieel projectmanagement.
  • Ervaring binnen de Rijksoverheid
  • persoonlijke motivatie van de kandidaat toegevoegd waarin hij/zij toelicht waarom zij geschikt is voor deze functie. (Maximaal 1 A4)
Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail