Opdrachten

Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Senior Strategisch Adviseur Architectuur

Senior Strategisch Adviseur Architectuur

Info

Functie

Senior Strategisch Adviseur Architectuur

Locatie

Den Haag

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

09.10.2022 - 09.09.2023

Opdrachtnummer

120160

Sluitingsdatum

date-icon28.09.2022 clock-icon07:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie | Directie CIO Rijk | Afdeling I-stelsel en vakmanschap

Team/omgeving/afdeling
Profiel senior strategisch adviseur architectuur
Als strategisch adviseur adviseren over verbeteringen en bewaker sturen op samenhang en beoogt daarmee de organisatie beter te laten presteren.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CIO Rijk en het programma Open op Orde.

Directie/Afdeling
Actielijn 3 van het programma Open op Orde en DGOO | Directie CIO Rijk, afdeling ICT Diensten en Voorzieningen (IDenV)

•    Standplaats Den Haag
•    Uren per week 16
•    Salarisniveauschaal 16
•    Niveau Master/ doctoraal
•    Vakgebied advisering ICT
•    Reageren voor
•    Plaatsingsdatum
•    Dienstverband freelance/ZZP-er

Achtergrond
Het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft veel losgemaakt. Het Kabinet viel er zelfs over in januari 2021. De Kabinetsreactie op dit rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag belooft stevige maatregelen op allerlei gebieden. Voor BZK zijn met name de informatievoorziening aan het parlement, het vakmanschap van Rijksambtenaren en de ambities op het gebied van de informatiehuishouding (IHH) relevant.

Begin april is het Generiek Actieplan ‘Open op Orde’ naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin is onder hoofdstuk 5 aangegeven dat ook stevige investeringen in de ondersteunende informatiesystemen noodzakelijk zijn.

Vanuit het Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding (BRC) wordt onder meer stevig ingezet op innovaties in het voorzieningenlandschap. Met inachtneming van de huidige omgeving en ontwikkelingen rondom de IHH, laat het BRC een volledig beeld van bestaande, nieuwe en kansrijke IV-voorzieningen schetsten.

Vanuit de directie CIO Rijk wordt onder meer de (door)ontwikkeling van de generieke voorzieningen gefaciliteerd, waaronder al bestaande voorzieningen zoals Zoek en Vind, DMS - systemen en online Samenwerkruimten, maar ook de actualisatie van de IHH-architectuur.

Daarnaast ligt er een bredere opgave vanuit de afdeling ICT Diensten en Voorzieningen binnen CIO Rijk om de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) te actualiseren , de bestaande voorzieningen te ondersteunen en het architectuurlandschap daarvan te verbete ren.

Het werkveld

Je gaat werken bij CIO Rijk waarbij je inzet gevraagd wordt m.b.t. advisering op strategisch en tactisch niveau voor de volgende terreinen.
-    Actielijn 3 van het programma Open op Orde, waarbij je strategisch adviseert m.b.t. het actualiseren van de IHH-architectuur. Dit als uitvloeisel van het generiek actieplan.
-    De afdeling ICT Diensten en Voorzieningen (IDenV) binnen CIO Rijk , waar de architectuur van de rijksbrede voorzieningen het belangrijkste vraagstuk is, met name in doorontwikkel- of

vernieuwingstrajecten. Tevens wordt verwacht dat je strategische adviezen geeft over de samenhang tussen verschillende onderdelen; bijvoorbeeld de EAR en de IHH-architectuur.
-    Ook wordt er vanuit je senioriteit verwacht dat je gevraagd en ongevraagd adviseert over wat wel/niet in architecturen geregeld moet worden, maar ook hoe sturing op de verschillende architecturen vereenvoudigd kan worden.

Dit in een omvangrijk en zeer complex speelveld van belanghebbenden /stakeholders.

Wat vragen wij?
De door ons gezochte senior strategisch adviseur architectuur (m/v) is iemand die zeer senior is en het liefst een autoriteit is op het gebied van strategische advisering v.w.b. architecturen voor de overheid, met een aantoonbaar ruime ervaring met het werken onder architectuur en architectuurvraagstukken op het terrein van het werken in ketens. Het eerste punt vraagt om iemand die verbindend kan werken in een professioneel samenwerkingsverband van inhoudelijk deskundige Enterprise- en lead-architecten. Het tweede vraagt om iemand die de verbinding tussen deze architecten, inhoudelijke stakeholders en de verschillende bestuurslagen kan verzorgen, met name op het gebied van het formuleren van de juiste boodschap richting de diverse stakeholders. En die duidelijk kan maken waar architectuur helpt om vraagstukken in de ketensamenwerking bestuurlijk op te lossen.

De strategisch adviseur richt zich in zijn/haar werk op advisering m.b.t. het proces en de samenwerking. Dat betreft in de eerste plaats de relatie met de opdrachtgever; de diverse departementen, (taak)organisaties en andere overheden. Daarnaast adviseert de strategisch adviseur over de regulatie van de samenwerking in het programma/ project en de afdeling IDenV zelf, waar het gaat om de rijksbrede voorzieningen en de EAR; op het gebied van een optimale inzet van de leden vanuit hun specifieke deskundigheid en beschikbaarheid. Daarbij heeft de strategisch adviseur oog voor het tijdig realiseren van de resultaten die nodig zijn gezien de actuele status van de EAR en adviseert daarbij gevraagd en ongevraagd. Het onderhouden van een passende relatie met alle betrokkenen is daarbij belangrijk.

Tenslotte adviseert de strategisch adviseur op de oplevering van volwaardige architectuurproducten aan het CIO-Beraad, zorgt voor (ook in gesprek) effectieve besluitvorming en heeft oog voor de toepassing in de praktijk.
De adviseur (m/v) schept samen met de Enterprise architecten en de programmamanager actielijn
3 van Open op Orde de randvoorwaarden waaronder het programma/ project en de afdeling IDenV haar werkzaamheden kan verrichten en agendeert en escaleert indien deze onvoldoende zijn ingevuld of ontoereikend zijn.

De strategisch adviseur (m/v) is bij uitstek een verbinder die permanent kan schakelen tussen verschillende werelden. Die zich realiseert dat de IHH-architectuur en de EAR een uitvloeisel zijn van een samenwerkingsverband waarbinnen niemand de baas is en de samenwerking dus gericht moet zijn op het behalen van gezamenlijk gedragen resultaten. Die met gezag zorg kan dragen voor beheerste en georganiseerde escalatie, indien nodig.
Van de strategische adviseur wordt ver verwacht dat deze de samenhang mee bewaakt en adviseert bij afstemming, samenwerking en integratie van informatiearchitectuur, applicatiearchitectuur en de architectuur van de technische infrastructuur. Dit zodat de Rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap op elkaar aansluiten, in lijn zijn met de I-strategie en voldoen aan de relevante kaders en wetgeving zoals de BIO en AVG.

Opdrachtomschrijving
Als senior strategisch adviseur architectuur adviseer je de CIO Rijk, de Regeringscommissaris IHH, hoofd IDenV en de programmamanager actielijn 3 op de actualis atie van de IHH-architectuur en de EAR, alsmede de samenhang daartussen. Hierbij lever je binnen CIO Rijk, het programma Open op Orde en de afdeling IDenV een belangrijke bijdrage aan de (technische) afspraken, Rijksbrede voorzieningen en diensten en zorg je ervoor dat jouw collega’s binnen de rijksoverheid hun werk zo

goed mogelijk kunnen uitvoeren. In een complexe governance -structuur doe je dit door inhoudelijke (strategische) advisering met als doel om een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT- landschap te bewerkstelligen en te waarborgen.

Je adviseert daarnaast bij het opstellen van de leidende principes voor de inrichting en ontwikkeling van de IV-architectuur, waaronder de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) als ook meer specifiek voor de IHH-architectuur.

Je werkt nauw samen met DocDirekt, het Nationaal Archief, de RDDI, en de domeinarchitect voor het actualiseren van de IHH-architectuur. Daarnaast werk je ook nauw samen met de ICTU (t.b.v. de NORA), de informatiemanager van IDenV, en andere architecten en beleidsmedewerkers binnen de directie CIO Rijk en het programma Open op Orde. In je werkzaamheden onderhoud je indien nodig ook contacten met ICT-dienstverleners en de collega’s van de departementen.

Tot je takenpakket behoren het (strategisch) adviseren over:
•    Het actualiseren/(door)ontwikkelen van de EAR en IHH-architectuur;
•    De naleving en conformeren aan kaders en regelgeving van de Rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap, en waar nodig advisering over het verder ontwikkelen van die kaders;
•    Het ondersteunen van beleidsmedewerkers en projectleiders bij vernieuwingstrajecten door (project start) architecturen op te stellen of te reviewen, te adviseren over toe te passen kaders, het opstellen van niet-functionele requirements, etc.;
•    Verhogen van de kwaliteit, kwaliteitsbewaking van de Rijksbrede voorzieningen;
•    Oplossingsrichtingen, aangeboden scenario’s beoordelen en advisering over het maken van keuzes of adviseren over een bepaalde keuze;
•    Wat wel/niet in architecturen geregeld moet worden, maar ook hoe sturing op de verschillende architecturen goed ingericht dan wel vereenvoudigd kan worden.
Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden Opdrachteisen
•    Je hebt wo niveau dankzij een diploma, bij voorkeur in de richting van informatica met nadruk
op architectuur, of op basis van een vooropleiding en aantoonbare werkervaring op hetzelfde niveau.
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 15 jaar ervaring als (senior) strategisch adviseur architectuur;
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 15 jaar ervaring met het schakelen op verschillende niveaus, waarbij belangen van meerdere partijen een rol spelen en durft hierin ook keuzes te maken.
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 10 jaar ervaring met het overbrengen van complexe materie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau, waarbij je in staat bent om je eigen standpunten helder en overtuigend te verwoorden.
•    Je komt met je communicatieve vaardigheid via overleggen tot overeenstemming met
klantorganisaties en interdepartementale organisaties.
•    Je hebt meer dan 10 jaar ervaring met (c.q. ruime kennis over) ketenprocessen.
•    Je bent iemand die goed kan luisteren, de verbinding maakt met anderen, vasthoudend kan zijn waar nodig en realistisch kijkt naar de uitdagingen waar we voor staan. Je voelt de belangen die spelen in de organisatie goed aan en bent je bewust van je werkomgeving.
•    Je kunt goed analyseren, denkt creatief en conceptueel, maar je kunt ook pragmatisch zijn en
werkt oplossingsgericht.
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 10 jaar relevante ervaring met architectuurmethoden, modelleertechnieken, tools en modellen, zoals TOGAF, Archimate en DYA.
•    Je bent aantoonbaar bekend met overheidsstandaarden waaronder NORA, EAR en BIO. Kennis van generieke overheidsvoorzieningen is een pré.

Competenties
Qua type ben jij iemand die oog voor uiteenlopende belangen, complexe problemen vanuit verschillende gezichtsvelden kan analyseren en weet op de goede momenten de juiste personen te

bereiken en in te zetten. Je verwoordt zaken bondig en concreet, zowel schriftelijk als mondeling, en beantwoordt vragen snel en goed. Jij schakelt snel tussen verschillende taken.
Je hebt overzicht en kunt goed plannen en organiseren. Je houdt je hoofd koel, ook in hectische situaties.

•    Politiek bestuurlijke sensitiviteit
•    Overtuigingskracht en overwicht
•    Flexibiliteit
•    Resultaatgericht
•    Samenwerken
•    Netwerken
•    Plannen en organiseren
•    Creativiteit
•    Oplossingsgericht

Eisen:
1    Kandidaat beschikt over WO/Master werk- en denkniveau.
2    Kandidaat heeft minimaal 15 jaar ervaring.
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

Wensen:
1    Mate van aantoonbare kennis van de Rijksoverheid en ‘hoe het werkt op een departement’.
2    Je beschikt over een relevant netwerk binnen het Rijk.
3    Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk
sollicitatiegesprek).
4    Mondelinge vaardigheden: bondig en concreet.
5    Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Directoraat-generaal Overheidsorganisatie | Directie CIO Rijk | Afdeling I-stelsel en vakmanschap

Team/omgeving/afdeling
Profiel senior strategisch adviseur architectuur
Als strategisch adviseur adviseren over verbeteringen en bewaker sturen op samenhang en beoogt daarmee de organisatie beter te laten presteren.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CIO Rijk en het programma Open op Orde.

Directie/Afdeling
Actielijn 3 van het programma Open op Orde en DGOO | Directie CIO Rijk, afdeling ICT Diensten en Voorzieningen (IDenV)

•    Standplaats Den Haag
•    Uren per week 16
•    Salarisniveauschaal 16
•    Niveau Master/ doctoraal
•    Vakgebied advisering ICT
•    Reageren voor
•    Plaatsingsdatum
•    Dienstverband freelance/ZZP-er

Achtergrond
Het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft veel losgemaakt. Het Kabinet viel er zelfs over in januari 2021. De Kabinetsreactie op dit rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag belooft stevige maatregelen op allerlei gebieden. Voor BZK zijn met name de informatievoorziening aan het parlement, het vakmanschap van Rijksambtenaren en de ambities op het gebied van de informatiehuishouding (IHH) relevant.

Begin april is het Generiek Actieplan ‘Open op Orde’ naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin is onder hoofdstuk 5 aangegeven dat ook stevige investeringen in de ondersteunende informatiesystemen noodzakelijk zijn.

Vanuit het Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding (BRC) wordt onder meer stevig ingezet op innovaties in het voorzieningenlandschap. Met inachtneming van de huidige omgeving en ontwikkelingen rondom de IHH, laat het BRC een volledig beeld van bestaande, nieuwe en kansrijke IV-voorzieningen schetsten.

Vanuit de directie CIO Rijk wordt onder meer de (door)ontwikkeling van de generieke voorzieningen gefaciliteerd, waaronder al bestaande voorzieningen zoals Zoek en Vind, DMS - systemen en online Samenwerkruimten, maar ook de actualisatie van de IHH-architectuur.

Daarnaast ligt er een bredere opgave vanuit de afdeling ICT Diensten en Voorzieningen binnen CIO Rijk om de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) te actualiseren , de bestaande voorzieningen te ondersteunen en het architectuurlandschap daarvan te verbete ren.

Het werkveld

Je gaat werken bij CIO Rijk waarbij je inzet gevraagd wordt m.b.t. advisering op strategisch en tactisch niveau voor de volgende terreinen.
-    Actielijn 3 van het programma Open op Orde, waarbij je strategisch adviseert m.b.t. het actualiseren van de IHH-architectuur. Dit als uitvloeisel van het generiek actieplan.
-    De afdeling ICT Diensten en Voorzieningen (IDenV) binnen CIO Rijk , waar de architectuur van de rijksbrede voorzieningen het belangrijkste vraagstuk is, met name in doorontwikkel- of

vernieuwingstrajecten. Tevens wordt verwacht dat je strategische adviezen geeft over de samenhang tussen verschillende onderdelen; bijvoorbeeld de EAR en de IHH-architectuur.
-    Ook wordt er vanuit je senioriteit verwacht dat je gevraagd en ongevraagd adviseert over wat wel/niet in architecturen geregeld moet worden, maar ook hoe sturing op de verschillende architecturen vereenvoudigd kan worden.

Dit in een omvangrijk en zeer complex speelveld van belanghebbenden /stakeholders.

Wat vragen wij?
De door ons gezochte senior strategisch adviseur architectuur (m/v) is iemand die zeer senior is en het liefst een autoriteit is op het gebied van strategische advisering v.w.b. architecturen voor de overheid, met een aantoonbaar ruime ervaring met het werken onder architectuur en architectuurvraagstukken op het terrein van het werken in ketens. Het eerste punt vraagt om iemand die verbindend kan werken in een professioneel samenwerkingsverband van inhoudelijk deskundige Enterprise- en lead-architecten. Het tweede vraagt om iemand die de verbinding tussen deze architecten, inhoudelijke stakeholders en de verschillende bestuurslagen kan verzorgen, met name op het gebied van het formuleren van de juiste boodschap richting de diverse stakeholders. En die duidelijk kan maken waar architectuur helpt om vraagstukken in de ketensamenwerking bestuurlijk op te lossen.

De strategisch adviseur richt zich in zijn/haar werk op advisering m.b.t. het proces en de samenwerking. Dat betreft in de eerste plaats de relatie met de opdrachtgever; de diverse departementen, (taak)organisaties en andere overheden. Daarnaast adviseert de strategisch adviseur over de regulatie van de samenwerking in het programma/ project en de afdeling IDenV zelf, waar het gaat om de rijksbrede voorzieningen en de EAR; op het gebied van een optimale inzet van de leden vanuit hun specifieke deskundigheid en beschikbaarheid. Daarbij heeft de strategisch adviseur oog voor het tijdig realiseren van de resultaten die nodig zijn gezien de actuele status van de EAR en adviseert daarbij gevraagd en ongevraagd. Het onderhouden van een passende relatie met alle betrokkenen is daarbij belangrijk.

Tenslotte adviseert de strategisch adviseur op de oplevering van volwaardige architectuurproducten aan het CIO-Beraad, zorgt voor (ook in gesprek) effectieve besluitvorming en heeft oog voor de toepassing in de praktijk.
De adviseur (m/v) schept samen met de Enterprise architecten en de programmamanager actielijn
3 van Open op Orde de randvoorwaarden waaronder het programma/ project en de afdeling IDenV haar werkzaamheden kan verrichten en agendeert en escaleert indien deze onvoldoende zijn ingevuld of ontoereikend zijn.

De strategisch adviseur (m/v) is bij uitstek een verbinder die permanent kan schakelen tussen verschillende werelden. Die zich realiseert dat de IHH-architectuur en de EAR een uitvloeisel zijn van een samenwerkingsverband waarbinnen niemand de baas is en de samenwerking dus gericht moet zijn op het behalen van gezamenlijk gedragen resultaten. Die met gezag zorg kan dragen voor beheerste en georganiseerde escalatie, indien nodig.
Van de strategische adviseur wordt ver verwacht dat deze de samenhang mee bewaakt en adviseert bij afstemming, samenwerking en integratie van informatiearchitectuur, applicatiearchitectuur en de architectuur van de technische infrastructuur. Dit zodat de Rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap op elkaar aansluiten, in lijn zijn met de I-strategie en voldoen aan de relevante kaders en wetgeving zoals de BIO en AVG.

Opdrachtomschrijving
Als senior strategisch adviseur architectuur adviseer je de CIO Rijk, de Regeringscommissaris IHH, hoofd IDenV en de programmamanager actielijn 3 op de actualis atie van de IHH-architectuur en de EAR, alsmede de samenhang daartussen. Hierbij lever je binnen CIO Rijk, het programma Open op Orde en de afdeling IDenV een belangrijke bijdrage aan de (technische) afspraken, Rijksbrede voorzieningen en diensten en zorg je ervoor dat jouw collega’s binnen de rijksoverheid hun werk zo

goed mogelijk kunnen uitvoeren. In een complexe governance -structuur doe je dit door inhoudelijke (strategische) advisering met als doel om een stabiel, betrouwbaar en veilig ICT- landschap te bewerkstelligen en te waarborgen.

Je adviseert daarnaast bij het opstellen van de leidende principes voor de inrichting en ontwikkeling van de IV-architectuur, waaronder de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) als ook meer specifiek voor de IHH-architectuur.

Je werkt nauw samen met DocDirekt, het Nationaal Archief, de RDDI, en de domeinarchitect voor het actualiseren van de IHH-architectuur. Daarnaast werk je ook nauw samen met de ICTU (t.b.v. de NORA), de informatiemanager van IDenV, en andere architecten en beleidsmedewerkers binnen de directie CIO Rijk en het programma Open op Orde. In je werkzaamheden onderhoud je indien nodig ook contacten met ICT-dienstverleners en de collega’s van de departementen.

Tot je takenpakket behoren het (strategisch) adviseren over:
•    Het actualiseren/(door)ontwikkelen van de EAR en IHH-architectuur;
•    De naleving en conformeren aan kaders en regelgeving van de Rijksbrede voorzieningen binnen het ICT-landschap, en waar nodig advisering over het verder ontwikkelen van die kaders;
•    Het ondersteunen van beleidsmedewerkers en projectleiders bij vernieuwingstrajecten door (project start) architecturen op te stellen of te reviewen, te adviseren over toe te passen kaders, het opstellen van niet-functionele requirements, etc.;
•    Verhogen van de kwaliteit, kwaliteitsbewaking van de Rijksbrede voorzieningen;
•    Oplossingsrichtingen, aangeboden scenario’s beoordelen en advisering over het maken van keuzes of adviseren over een bepaalde keuze;
•    Wat wel/niet in architecturen geregeld moet worden, maar ook hoe sturing op de verschillende architecturen goed ingericht dan wel vereenvoudigd kan worden.
Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden Opdrachteisen
•    Je hebt wo niveau dankzij een diploma, bij voorkeur in de richting van informatica met nadruk
op architectuur, of op basis van een vooropleiding en aantoonbare werkervaring op hetzelfde niveau.
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 15 jaar ervaring als (senior) strategisch adviseur architectuur;
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 15 jaar ervaring met het schakelen op verschillende niveaus, waarbij belangen van meerdere partijen een rol spelen en durft hierin ook keuzes te maken.
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 10 jaar ervaring met het overbrengen van complexe materie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau, waarbij je in staat bent om je eigen standpunten helder en overtuigend te verwoorden.
•    Je komt met je communicatieve vaardigheid via overleggen tot overeenstemming met
klantorganisaties en interdepartementale organisaties.
•    Je hebt meer dan 10 jaar ervaring met (c.q. ruime kennis over) ketenprocessen.
•    Je bent iemand die goed kan luisteren, de verbinding maakt met anderen, vasthoudend kan zijn waar nodig en realistisch kijkt naar de uitdagingen waar we voor staan. Je voelt de belangen die spelen in de organisatie goed aan en bent je bewust van je werkomgeving.
•    Je kunt goed analyseren, denkt creatief en conceptueel, maar je kunt ook pragmatisch zijn en
werkt oplossingsgericht.
•    Je hebt aantoonbaar meer dan 10 jaar relevante ervaring met architectuurmethoden, modelleertechnieken, tools en modellen, zoals TOGAF, Archimate en DYA.
•    Je bent aantoonbaar bekend met overheidsstandaarden waaronder NORA, EAR en BIO. Kennis van generieke overheidsvoorzieningen is een pré.

Competenties
Qua type ben jij iemand die oog voor uiteenlopende belangen, complexe problemen vanuit verschillende gezichtsvelden kan analyseren en weet op de goede momenten de juiste personen te

bereiken en in te zetten. Je verwoordt zaken bondig en concreet, zowel schriftelijk als mondeling, en beantwoordt vragen snel en goed. Jij schakelt snel tussen verschillende taken.
Je hebt overzicht en kunt goed plannen en organiseren. Je houdt je hoofd koel, ook in hectische situaties.

•    Politiek bestuurlijke sensitiviteit
•    Overtuigingskracht en overwicht
•    Flexibiliteit
•    Resultaatgericht
•    Samenwerken
•    Netwerken
•    Plannen en organiseren
•    Creativiteit
•    Oplossingsgericht

Eisen:
1    Kandidaat beschikt over WO/Master werk- en denkniveau.
2    Kandidaat heeft minimaal 15 jaar ervaring.
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.

Wensen:
1    Mate van aantoonbare kennis van de Rijksoverheid en ‘hoe het werkt op een departement’.
2    Je beschikt over een relevant netwerk binnen het Rijk.
3    Mate waarin de kandidaat beschikt over de genoemde competenties en vaardigheden (toetsbaar op basis van cv, motivatiebrief en/of mogelijk
sollicitatiegesprek).
4    Mondelinge vaardigheden: bondig en concreet.
5    Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center