Opdrachten

Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Senior consultant

Senior consultant

Info

Functie

Senior consultant

Locatie

Den Haag

Uren per week

14 uren per week

Looptijd

05.02.2023 - 04.05.2023

Opdrachtnummer

129880

Sluitingsdatum

date-icon03.02.2023 clock-icon11:02

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappe- lijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en konink- rijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling ICT Diensten en Voorzieningen
De afdeling IDenV helpt bij een optimale ICT-organisatie en het leveren van ICT-diensten aan de Rijksoverheid en haar organisaties. De afdeling IDenV doet dit door regie te voeren, voorstellen te doen en beleid te maken. Belangrijke taken van de afdelingen zijn:
•    Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstver- leners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
•    Borgen en door ontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
•    Het (her)structureren en herschikken van organisatie-taken, -grenzen en -rapportagelijnen van de ICT-dienstverleners (IDV’s, ODC’s).
•    Signaleren van noodzakelijke en gewenste vernieuwingen.
•    Op verantwoorde wijze initiëren van noodzakelijke en gewenste doorontwikkeling en ver- nieuwing van voorzieningen (Life Cycle Management).
•    ICT product-dienst catalogi en kostprijsmodellen.
•    Standaardisatie, standaarden, interoperabiliteit en (Enterprise) architectuur.

Daarnaast is de afdeling IDenV verantwoordelijk voor het aanbieden en exploiteren van Rijksbrede ICT-voorzieningen op het gebied van de digitale en fysieke werkomgeving van de rijksdienst.

Project
Met betrekking tot video-vergaderen spelen er binnen het Rijk verschillende vraagstukken. De ont- wikkeling en kwaliteit van oplossingen zijn sinds Corona in een stroomversnelling gekomen. De ei- sen aan video-vergaderen zijn daarmee ook veranderd en gaan niet meer uitsluitend over voorzie- ningen in vergaderruimtes. Het gaat ook over de integratie met de gebruikers-/ clientomgeving.
Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk naar de toekomst toe een Rijksbreed beleid voor vi- deo-vergaderen af te spreken.

Opdrachtomschrijving
Twee begeleiders/consultants van een verdiepend onderzoek naar videovergaderings-mogelijkhe- den voor de Rijksdienst.
Een kernteam vanuit de leveranciers en afnemers voeren het onderzoek uit. Het onderzoek leidt tot een de lijn in te brengen beslisnota met visie, beleidskader en scenario’s voor de inbedding van het videovergaderen in de dagelijkse werkprocessen. Bij zo’n scenario wordt ingegaan op de organisa- torisch, procesmatige, beheersmatige, applicatieve, systeemtechnisch en financiële aspecten (Total Cost of Ownership – TCO) 2. Het onderzoek (de scenario’s) ziet op:
1.    Het kunnen deelnemen aan video-vergaderen
a.    vanuit verschillende plaatsen, zoals thuis, werkplek, vergaderzaal en overig,
b.    met Webex, MS Teams en combinatie van deze twee.
2.    Het gebruik van de Rijksvideodienst (RVCP) daarbij.
3.    De mogelijkheid van integratie van samenwerktools in het video-vergaderen.
4.    En kijkt daarbij Rijksbreed.

2 Tevens wordt per scenario inzichtelijk gemaakt wat de verwachtte Rijksbrede eenmalige kosten en meerjarige beheerkosten zullen zijn en wat een passende kostenverdeling is.

De mogelijke scenario’s worden onderling vergeleken op een aantal vastgestelde aspecten:
•    Effectiviteit en efficiëntie;
•    Werkend ICT, Beheer en Ondersteuning;
•    Bijdragen aan het interdepartementaal samenwerken en;
o    Aanvullende functionaliteit en portfolio aan aanvullende mogelijkheden;
o    Gebruiksvriendelijkheid/ eenduidigheid;
o    Integratie/ openheid/ standaarden/ interoperabiliteit;
o    Integratie met digitale samenwerktooling (op de werkplek en vergaderruimtes) en collaboratietooling;
o    Beveiliging/ privacy/ informatiehuishouding (incl BYOD);
o    Grenzeloos samenwerken (ook buiten de rijksoverheid);
o    Toegankelijkheid/ inclusie;
o    Exit strategie/ wendbaarheid/ vendor, technology lock

Van de senior consultants wordt het volgende verwacht:
•    Inbrengen van kennis, vaardigheden en ervaring op het technisch vlak en in procesbegelei- ding;
•    Documentenstudie;
•    Planning van te houden sessies;
•    Begeleiden, modereren en doorvragen in de sessies, met het doel inconsistentie, tegenstel- lingen en omissies weg te nemen. Verslaglegging daarvan;
•    Uitwerken van de sessies in eerste versie van het beleidskader en scenario’s: de beoogde in beslisnota;
•    Toelichten, valideren en aanpassen van deze eerste versie;
•    Opleveren van de definitieve beslisnota t.b.v. besluitvorming.

Het regelen van ruimtes, facilitaire zaken, relevante documenten en aanwezigheid van leden en deskundigen, ligt bij de leden van de Regiegroep. Op basis van de slotversie stelt de Regiegroep een beslisnotitie op, in de eerste plaats als advies aan CIO Rijk. Met het verzoek de beslisnotitie in te brengen in de relevante besluitvormingsgremia. De Regiegroep verzorgt de opdrachtbegeleiding van het onderzoek. De Regiegroep kan daartoe een aantal leden een mandaat geven.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
•    Senioriteit
•    Organisatiesensitiviteit
•    Analytisch vermogen
•    Groepsbegeleiding en -dynamiek
•    Schriftelijke vaardigheden
•    Videovergader-systemen
•    Rijksoverheid

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
1    Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau  
2    Kandidaat beschikt over kennis van video-vergaderen, Rijksoverheid en ICT landschap van de Rijksoverheid.    
3    Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van analyses, groepsbegelei- ding, schrijven van nota’s 

Wensen:
1    Mate waarin de kandidaat kennis heeft van video-vergaderen, Rijksover- heid en ICT landschap van de Rijksoverheid.
2    Mate waarin de kandidaat ervaring heeft op analyses, groepsbegeleiding, schrijven van nota’s
3    Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaar- digheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
4    Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK – Kerndepartement (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappe- lijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en konink- rijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Afdeling ICT Diensten en Voorzieningen
De afdeling IDenV helpt bij een optimale ICT-organisatie en het leveren van ICT-diensten aan de Rijksoverheid en haar organisaties. De afdeling IDenV doet dit door regie te voeren, voorstellen te doen en beleid te maken. Belangrijke taken van de afdelingen zijn:
•    Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstver- leners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
•    Borgen en door ontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
•    Het (her)structureren en herschikken van organisatie-taken, -grenzen en -rapportagelijnen van de ICT-dienstverleners (IDV’s, ODC’s).
•    Signaleren van noodzakelijke en gewenste vernieuwingen.
•    Op verantwoorde wijze initiëren van noodzakelijke en gewenste doorontwikkeling en ver- nieuwing van voorzieningen (Life Cycle Management).
•    ICT product-dienst catalogi en kostprijsmodellen.
•    Standaardisatie, standaarden, interoperabiliteit en (Enterprise) architectuur.

Daarnaast is de afdeling IDenV verantwoordelijk voor het aanbieden en exploiteren van Rijksbrede ICT-voorzieningen op het gebied van de digitale en fysieke werkomgeving van de rijksdienst.

Project
Met betrekking tot video-vergaderen spelen er binnen het Rijk verschillende vraagstukken. De ont- wikkeling en kwaliteit van oplossingen zijn sinds Corona in een stroomversnelling gekomen. De ei- sen aan video-vergaderen zijn daarmee ook veranderd en gaan niet meer uitsluitend over voorzie- ningen in vergaderruimtes. Het gaat ook over de integratie met de gebruikers-/ clientomgeving.
Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk naar de toekomst toe een Rijksbreed beleid voor vi- deo-vergaderen af te spreken.

Opdrachtomschrijving
Twee begeleiders/consultants van een verdiepend onderzoek naar videovergaderings-mogelijkhe- den voor de Rijksdienst.
Een kernteam vanuit de leveranciers en afnemers voeren het onderzoek uit. Het onderzoek leidt tot een de lijn in te brengen beslisnota met visie, beleidskader en scenario’s voor de inbedding van het videovergaderen in de dagelijkse werkprocessen. Bij zo’n scenario wordt ingegaan op de organisa- torisch, procesmatige, beheersmatige, applicatieve, systeemtechnisch en financiële aspecten (Total Cost of Ownership – TCO) 2. Het onderzoek (de scenario’s) ziet op:
1.    Het kunnen deelnemen aan video-vergaderen
a.    vanuit verschillende plaatsen, zoals thuis, werkplek, vergaderzaal en overig,
b.    met Webex, MS Teams en combinatie van deze twee.
2.    Het gebruik van de Rijksvideodienst (RVCP) daarbij.
3.    De mogelijkheid van integratie van samenwerktools in het video-vergaderen.
4.    En kijkt daarbij Rijksbreed.

2 Tevens wordt per scenario inzichtelijk gemaakt wat de verwachtte Rijksbrede eenmalige kosten en meerjarige beheerkosten zullen zijn en wat een passende kostenverdeling is.

De mogelijke scenario’s worden onderling vergeleken op een aantal vastgestelde aspecten:
•    Effectiviteit en efficiëntie;
•    Werkend ICT, Beheer en Ondersteuning;
•    Bijdragen aan het interdepartementaal samenwerken en;
o    Aanvullende functionaliteit en portfolio aan aanvullende mogelijkheden;
o    Gebruiksvriendelijkheid/ eenduidigheid;
o    Integratie/ openheid/ standaarden/ interoperabiliteit;
o    Integratie met digitale samenwerktooling (op de werkplek en vergaderruimtes) en collaboratietooling;
o    Beveiliging/ privacy/ informatiehuishouding (incl BYOD);
o    Grenzeloos samenwerken (ook buiten de rijksoverheid);
o    Toegankelijkheid/ inclusie;
o    Exit strategie/ wendbaarheid/ vendor, technology lock

Van de senior consultants wordt het volgende verwacht:
•    Inbrengen van kennis, vaardigheden en ervaring op het technisch vlak en in procesbegelei- ding;
•    Documentenstudie;
•    Planning van te houden sessies;
•    Begeleiden, modereren en doorvragen in de sessies, met het doel inconsistentie, tegenstel- lingen en omissies weg te nemen. Verslaglegging daarvan;
•    Uitwerken van de sessies in eerste versie van het beleidskader en scenario’s: de beoogde in beslisnota;
•    Toelichten, valideren en aanpassen van deze eerste versie;
•    Opleveren van de definitieve beslisnota t.b.v. besluitvorming.

Het regelen van ruimtes, facilitaire zaken, relevante documenten en aanwezigheid van leden en deskundigen, ligt bij de leden van de Regiegroep. Op basis van de slotversie stelt de Regiegroep een beslisnotitie op, in de eerste plaats als advies aan CIO Rijk. Met het verzoek de beslisnotitie in te brengen in de relevante besluitvormingsgremia. De Regiegroep verzorgt de opdrachtbegeleiding van het onderzoek. De Regiegroep kan daartoe een aantal leden een mandaat geven.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
•    Senioriteit
•    Organisatiesensitiviteit
•    Analytisch vermogen
•    Groepsbegeleiding en -dynamiek
•    Schriftelijke vaardigheden
•    Videovergader-systemen
•    Rijksoverheid

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
1    Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau  
2    Kandidaat beschikt over kennis van video-vergaderen, Rijksoverheid en ICT landschap van de Rijksoverheid.    
3    Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van analyses, groepsbegelei- ding, schrijven van nota’s 

Wensen:
1    Mate waarin de kandidaat kennis heeft van video-vergaderen, Rijksover- heid en ICT landschap van de Rijksoverheid.
2    Mate waarin de kandidaat ervaring heeft op analyses, groepsbegeleiding, schrijven van nota’s
3    Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaar- digheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
4    Mate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center