Opdrachten

Min. BZK – Kerndepartement (Senior) Adviseur Desinformatie

(Senior) Adviseur Desinformatie

Info

Functie

(Senior) Adviseur Desinformatie

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

22.01.2023 - 21.07.2023

Opdrachtnummer

129157

Sluitingsdatum

date-icon26.01.2023 clock-icon14:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving. Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.

Bij het ministerie werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: CIO-Rijk, Digitale Overheid en Digitale Samenleving. Er wordt onderling intensief samengewerkt. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek -private instanties en kennisinstellingen. 

De directie Digitale Samenleving heeft verschillende teams die zich onder meer bezig houden met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmes die overheden gebruiken.

Project
Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Deze ontwikkeling gaat de komende jaren door. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Hoewel afgelopen jaren goede stappen zijn gezet, staan overheden – Europees, nationaal en lokaal – nog te weinig zelf aan het roer. Dit leidde ook tot concentratie van macht, ongewenste scheve machtsverhoudingen, digitale aanvallen, desinformatie, polarisatie, algoritmische manipulatie, een soms falende overheidsdienstverlening en burgers die niet meekunnen. Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding.

Opdrachtomschrijving
Belangrijkste taken bestaan uit het ontwikkelen van (Europees) beleid ten aanzien van het tegengaan van desinformatie. Denk hierbij aan vraagstukken zoals het vertrouwen in informatie online, het stimuleren van een maatschappelijk debat over normen en gedrag online, de regulering van sociale media , het stimuleren van publieke sociale media alternatieven en het (interdepartementaal) verbinden van collega’s en partijen buitend de overheid rondom het thema desinformatie. Activiteiten zijn divers en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het tot stand brengen van concrete producten zoals pilots in het verantwoord datadelen tussen platforms en onderzoekers, maar kunnen ook bestaan uit het agenderen van standpunten bij onderhandelingen over Europese wetgeving. Naast het tot stand brengen van beleid zullen taken ook bestaan uit het beantwoorden van Kamervragen en het schrijven van duidelijke en toegankelijke Kamerbrieven over het beleid dat we maken.

Als adviseur Desinformatie ga je deel uitmaken van het team Publieke Waarden, Data & AI Algoritmen, dat tot missie heeft om belangrijke rechten bij de inzet van (componenten van) technologieën te borgen. Dit team bestaat uit drie pijlers, namelijk 1) Publieke Waarden, 2) Data en 3) AI & algoritmen. Jouw activiteiten zullen binnen de eerste pijler vallen. Binnen de pijler lever je zelfstandig en in samenwerking een actieve bijdrage aan het vormgeven van visie en beleid om belangrijke publieke waarden en (grond)rechten in de informatiesamenleving te borgen. Je helpt mee met het opstellen van een gewogen en gedragen beleidsvisie en -advies en met het ontwikkelen en uitvoeren van concrete beleidsmaatregelen die gesignaleerde problemen daadwerkelijk op kunnen lossen. Je werkt nauw samen met de collega’s van het desinformatiebeleid Democratie & Bestuur.

Je bouwt mee aan de informatiesamenleving van de toekomst en kunt je tanden zetten in de vraagstukken voortkomend uit de effecten van technologieën op de samenleving en werkt in een team dat gericht is op het boeken van concrete resultaten.

Competenties:
- gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
- resultaatgerichtheid
- flexibiliteit en zelfstandigheid
- samenwerkingsgerichtheid
- conceptueel kunnen denken en analyseren maar ook problemen kunnen omzetten naar werkbare oplossingen en (politiek) advies
- je bent een teamspeler en een netwerker
- je hebt overtuigingskracht, bent creatief en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Kandidaat beschikt ober communicatieve vaardigheden en sensitiviteit voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Eisen
-Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van desinformatie
-Kandidaat beschikt over actuele, relevante en specialistische kennis van het vakgebied (desinformatie). (concreet blijkend uit het CV en/of de motivatie)
-Ten minste 32 uur per week beschikbaar Q1-Q2 2023. (expliciet in de aanbieding vermelden)
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft van de materie desinformatie en effecten op de samenleving. Met betrekking tot de ervaring: bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals rijksoverheid, medeoverheden en/of Tweede Kamer.
- Mate waarin de kandidaat concreet kennis en ervaring heeft in het maken of bijdragen aan IV-beleid, zo veel als mogelijk relevant voor de onderhavige opdracht.
- Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
- In hoeverre een beroep kan worden gedaan op een bij de functie passend netwerk.
- In hoeverre kandidaat zo snel mogelijk kan starten (bij voorkeur in januari 2023).

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK – Kerndepartement

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een sterke en levendige democratische rechtstaat, een slagvaardig openbaar bestuur en een koninkrijk met wederzijdse betrokkenheid. BZK werkt aan een grenzeloos samenwerkende overheid waar burgers op kunnen vertrouwen, en aan een waarden gedreven digitale samenleving. Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.

Bij het ministerie werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: CIO-Rijk, Digitale Overheid en Digitale Samenleving. Er wordt onderling intensief samengewerkt. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek -private instanties en kennisinstellingen. 

De directie Digitale Samenleving heeft verschillende teams die zich onder meer bezig houden met inclusie, digitale vaardigheden, informatieveiligheid bij de overheid, algoritmen, publieke waarden, mensenrechten bij digitalisering en data. Niet alleen wordt er beleid gemaakt. We helpen overheden met de uitvoering en maken dat ook mogelijk. Met slimme hulpmiddelen om mensenrechten bij digitalisering te toetsen bijvoorbeeld, met ondersteuning bij het inzicht geven in de beleidsregels die in systemen zijn vastgelegd of met het transparant maken van algoritmes die overheden gebruiken.

Project
Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Deze ontwikkeling gaat de komende jaren door. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Hoewel afgelopen jaren goede stappen zijn gezet, staan overheden – Europees, nationaal en lokaal – nog te weinig zelf aan het roer. Dit leidde ook tot concentratie van macht, ongewenste scheve machtsverhoudingen, digitale aanvallen, desinformatie, polarisatie, algoritmische manipulatie, een soms falende overheidsdienstverlening en burgers die niet meekunnen. Het is aan ons als land, en als overheid, om de digitale transitie in goede banen te leiden en zorg te dragen voor een goede maatschappelijke inbedding.

Opdrachtomschrijving
Belangrijkste taken bestaan uit het ontwikkelen van (Europees) beleid ten aanzien van het tegengaan van desinformatie. Denk hierbij aan vraagstukken zoals het vertrouwen in informatie online, het stimuleren van een maatschappelijk debat over normen en gedrag online, de regulering van sociale media , het stimuleren van publieke sociale media alternatieven en het (interdepartementaal) verbinden van collega’s en partijen buitend de overheid rondom het thema desinformatie. Activiteiten zijn divers en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het tot stand brengen van concrete producten zoals pilots in het verantwoord datadelen tussen platforms en onderzoekers, maar kunnen ook bestaan uit het agenderen van standpunten bij onderhandelingen over Europese wetgeving. Naast het tot stand brengen van beleid zullen taken ook bestaan uit het beantwoorden van Kamervragen en het schrijven van duidelijke en toegankelijke Kamerbrieven over het beleid dat we maken.

Als adviseur Desinformatie ga je deel uitmaken van het team Publieke Waarden, Data & AI Algoritmen, dat tot missie heeft om belangrijke rechten bij de inzet van (componenten van) technologieën te borgen. Dit team bestaat uit drie pijlers, namelijk 1) Publieke Waarden, 2) Data en 3) AI & algoritmen. Jouw activiteiten zullen binnen de eerste pijler vallen. Binnen de pijler lever je zelfstandig en in samenwerking een actieve bijdrage aan het vormgeven van visie en beleid om belangrijke publieke waarden en (grond)rechten in de informatiesamenleving te borgen. Je helpt mee met het opstellen van een gewogen en gedragen beleidsvisie en -advies en met het ontwikkelen en uitvoeren van concrete beleidsmaatregelen die gesignaleerde problemen daadwerkelijk op kunnen lossen. Je werkt nauw samen met de collega’s van het desinformatiebeleid Democratie & Bestuur.

Je bouwt mee aan de informatiesamenleving van de toekomst en kunt je tanden zetten in de vraagstukken voortkomend uit de effecten van technologieën op de samenleving en werkt in een team dat gericht is op het boeken van concrete resultaten.

Competenties:
- gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
- resultaatgerichtheid
- flexibiliteit en zelfstandigheid
- samenwerkingsgerichtheid
- conceptueel kunnen denken en analyseren maar ook problemen kunnen omzetten naar werkbare oplossingen en (politiek) advies
- je bent een teamspeler en een netwerker
- je hebt overtuigingskracht, bent creatief en beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Kandidaat beschikt ober communicatieve vaardigheden en sensitiviteit voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Eisen
-Kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van desinformatie
-Kandidaat beschikt over actuele, relevante en specialistische kennis van het vakgebied (desinformatie). (concreet blijkend uit het CV en/of de motivatie)
-Ten minste 32 uur per week beschikbaar Q1-Q2 2023. (expliciet in de aanbieding vermelden)
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.


Wensen
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft van de materie desinformatie en effecten op de samenleving. Met betrekking tot de ervaring: bij voorkeur in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals rijksoverheid, medeoverheden en/of Tweede Kamer.
- Mate waarin de kandidaat concreet kennis en ervaring heeft in het maken of bijdragen aan IV-beleid, zo veel als mogelijk relevant voor de onderhavige opdracht.
- Mate waarin kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
- In hoeverre een beroep kan worden gedaan op een bij de functie passend netwerk.
- In hoeverre kandidaat zo snel mogelijk kan starten (bij voorkeur in januari 2023).

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center