Opdrachten

Min. BZK - Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT)) Projectleider Organisatieontwikkeling en communicatie

Projectleider Organisatieontwikkeling en communicatie

Info

Functie

Projectleider Organisatieontwikkeling en communicatie

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

04.12.2022 - 03.12.2023

Opdrachtnummer

125197

Sluitingsdatum

date-icon29.11.2022 clock-icon10:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
Het ministerie van BZK werkt aan het verbeteren van haar informatiehuishouding en het meer transparant maken van informatie. Dit naar aanleiding van het aanbevelingen die zijn gedaan na de toeslagenaffaire en de wettelijk vereisten die volgen uit de Wet open overheid (Woo). De Woo is per 1 mei 2022 van kracht geworden. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo heeft diepgaande impact op het ministerie van BZK. We staan voor de uitdaging om een omslag te maken in het werkproces. In plaats van achteraf te archiveren moeten we toe naar afspraken maken ‘aan de voorkant’, zodat vanaf het moment van opstellen van documenten al rekening wordt gehouden met openbaarmaking. Dit vraagt aanpassingen in het gedrag van medewerkers, verandering van werkwijzen, betere ondersteuning door ICT en goede ondersteuning en sturing door leidinggevenden. Voor het ondersteunen van deze veranderopgave zoeken we een projectleider.,

Wat zijn jouw taken?
• Het ondersteunen van organisatieonderdelen van BZK bij hun veranderopgave
• Het ontwikkelen van instrumenten die deze veranderopgave ondersteunen
• Het bouwen van samenwerkingsverbanden binnen BZK en bij andere rijksonderdelen.

Het ministerie van BZK werkt aan het verbeteren van haar informatiehuishouding en het meer transparant maken van informatie. Dit naar aanleiding van het aanbevelingen die zijn gedaan na de toeslagenaffaire en de wettelijk vereisten die volgen uit de Wet open overheid (Woo). De Woo is per 1 mei 2022 van kracht geworden. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo heeft diepgaande impact op het ministerie van BZK. We staan voor de uitdaging om een omslag te maken in het werkproces. In plaats van achteraf te archiveren moeten we toe naar afspraken maken ‘aan de voorkant’, zodat vanaf het moment van opstellen van documenten al rekening wordt gehouden met openbaarmaking. Dit vraagt aanpassingen in het gedrag van medewerkers, verandering van werkwijzen, betere ondersteuning door ICT en goede ondersteuning en sturing door leidinggevenden. Voor het ondersteunen van deze veranderopgave zoeken we een projectleider.
Wat zijn jouw taken?
• Het ondersteunen van organisatieonderdelen van BZK bij hun veranderopgave
• Het ontwikkelen van instrumenten die deze veranderopgave ondersteunen
• Het bouwen van samenwerkingsverbanden binnen BZK en bij andere rijksonderdelen.

Ad a) Sturen op de uitvoering van verbeterplannen

De verbeterplannen vormen de kern van de veranderstrategie. De verbeteringen worden gebaseerd op de conclusies uit de nulmeting. De ambitie voor 2022-2023 is om in volwassenheidsniveau te groeien. Daarom hebben alle directies en onderdelen een verbeterplan informatiehuishouding opgesteld. Hieruit zijn verbeteracties naar voren gekomen. De projectleider stuurt (samen met informatiecoördinatoren) op de ontwikkeling en uitvoering van verbeterplannen bij alle directies en uitvoeringsorganisaties van BZK. De projectleider:
- Heeft een aanjaagrol en is aanspreekpunt voor informatiecoördinatoren en voor onderdelen
- Biedt samen met informatiecoördinatoren ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie van verbeterplannen
- Houdt zicht op en voert regie op de voortgang van verbeteracties
- Ontwikkelt en experimenteert met nieuwe middelen en/of werkwijzen in de praktijk
- Organiseert van kennisdelingsessies/netwerkbijeenkomsten (departementaal)

Ad b) Ontwikkeling van interventies en tooling tbv verbetering kennis, vaardigheden en gedrag
Het project ondersteunt de verbetering van kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers en leidinggevenden, met verschillende interventies en activiteiten. Deze worden ontwikkeld langs de lijnen van weten, doen, kunnen en naleven. Het doel ervan is dat individuele ambtenaren zich verantwoordelijk weten en voelen voor hun bijdrage aan goede informatiehuishouding. Het management geeft hier aandacht aan, geeft het goede voorbeeld en stuurt hierop. Ambtenaren zijn in staat gesteld deze verantwoordelijkheid te nemen doordat ze goed worden gefaciliteerd en ondersteund met expertise, advies, ondersteuning en gebruiksvriendelijke informatiesystemen die aansluiten bij afspraken over werkprocessen.
Voorbeelden zijn:
• Workshops over informatiehuishouding of emailarchivering
• E-learnings over het DMS
• Serious online game voor teams, tbv bewustwording
• Rijksportaal pagina’s met meestgestelde vragen en antwoorden
• Verbeteren van onboarding BZK
• Specifiek aanbod voor leidinggevenden

Ad c) Interne campagne gericht op gedragsverandering
Uit onderzoek blijkt dat de medewerker zich weliswaar bewust is van het belang van een goede informatiehuishouding en dit belang ook onderschrijft, maar dat het bijbehorende gewenste gedrag niet voldoende vertoond wordt. Het bewustzijn wordt dus onvoldoende omgezet in een gedragsintentie en vervolgens in gedrag.
Vanaf januari 2023 wordt een campagne uitgevoerd door BZK Transparant i.s.m een campagnebureau. Uitgangspunt is dat de campagne zich voornamelijk focust op het bevorderen van het gewenste gedrag bij medewerkers en zodoende een integraal onderdeel uitmaakt van de communicatie op dit thema. Om de resultaten en effecten van de campagne te kunnen meten, is een onderzoeksbureau gevraagd om een nulmeting uit te voeren onder medewerkers vóór de start van de campagne en een effectmeting ná de campagne (medio mei/juni 2023). De uitkomsten van de peilingen worden gebruikt om te bezien welke verbeteringen in interventies (of nieuwe interventies) nodig zijn en waar een eventuele vervolgcampagne over moet gaan.
De projectleider is verantwoordelijk voor de implementatie van de campagne, opdrachtgever richting het campagnebureau en het onderzoeksbureau voor de peiling. De projectleider zorgt voor opvolging van de resultaten uit de peilingen. Daarnaast verantwoordelijk voor opzetten van evt vervolg campagne of communicatieactiviteiten die nodig zijn.

Ad d) Onderhouden en inzetten van departementale en interdepartementale netwerken
Departementale en interdepartementale netwerken zijn zeer belangrijk voor deze functie.
Als projectleider:
• Weet je een brug te slaan tussen de onderdelen van BZK (directies en uitvoeringsorganisaties) en de verschillende teams binnen het programma
• Zorg je voor verbinding met rijksbrede programma’s en gremia, zoals Open op Orde, Dialoog en Ethiek, programma PLOOI, RDDI en andere soortgelijke programma’s bij departementen
• Zorgt voor verbinding met departementale programma’s en gremia, zoals stafdiensten P&O en Communicatie, IHH netwerk, programma Dialoog en Ethiek en Ambtelijk vakmanschap

Gevraagd
Wij zoeken een projectleider organisatieontwikkeling met kennis van “open overheid”:
• Met minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring binnen de rijksoverheid
• Die weet hoe strategisch denken over organisatieverandering te combineren met concreet doen
• Met kennis en ervaring m.b.t. wetmatig gebruik van informatie binnen een overheidsorganisatie.
• Zorgt voor verbinding met het rijksbrede programma Open op Orde en de verschillende onderdelen van het ministerie van BZK

Competenties
• Je bent bekend met de vraagstukken rondom informatiehuishouding, openbaarmaking en de juridische aspecten daaromtrent;
• Je hebt ervaring met projectmanagement; waarbij je ruimte houdt voor flexibiliteit en het pakken van kansen om veranderingen te versnellen.
• Je bent aantoonbaar succesvol in het tot stand brengen van organisatorische veranderingen en weet hoe je communicatie daarbij inzet.
• Het kennen van de relevante programma’s Open op Orde en RDDI is een pré.
De voornaamste persoonlijke competenties zijn:
• Communicatief, verbindend en maatschappelijk georiënteerd.
• Goed kunnen werken in politieke-bestuurlijke contexten
• Een creatieve denker die kan enthousiasmeren om het ‘anders te doen’
• Zich gemakkelijk beweegt binnen de verschillende onderdelen van de organisatie

Eisen
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau
-Kandidaat beschikt over kennis van openbaarmaking en informatiehuishouding
-Kandidaat beschikt over kennis van projectmanagement

Wensen
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met eerdere informatiehuishouding project(en) en openbaarmaking
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met ontwikkelen en uitvoeren van projecten gerichte op organisatieverandering en de inzet van communicatie daarin
Mate waarin de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt (aantoonbaar op basis van cv/motivatie en eventueel gesprek).

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Min. BZK - Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) (Ministerie van Binnenlandse Zaken (BT))

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving:
Het ministerie van BZK werkt aan het verbeteren van haar informatiehuishouding en het meer transparant maken van informatie. Dit naar aanleiding van het aanbevelingen die zijn gedaan na de toeslagenaffaire en de wettelijk vereisten die volgen uit de Wet open overheid (Woo). De Woo is per 1 mei 2022 van kracht geworden. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo heeft diepgaande impact op het ministerie van BZK. We staan voor de uitdaging om een omslag te maken in het werkproces. In plaats van achteraf te archiveren moeten we toe naar afspraken maken ‘aan de voorkant’, zodat vanaf het moment van opstellen van documenten al rekening wordt gehouden met openbaarmaking. Dit vraagt aanpassingen in het gedrag van medewerkers, verandering van werkwijzen, betere ondersteuning door ICT en goede ondersteuning en sturing door leidinggevenden. Voor het ondersteunen van deze veranderopgave zoeken we een projectleider.,

Wat zijn jouw taken?
• Het ondersteunen van organisatieonderdelen van BZK bij hun veranderopgave
• Het ontwikkelen van instrumenten die deze veranderopgave ondersteunen
• Het bouwen van samenwerkingsverbanden binnen BZK en bij andere rijksonderdelen.

Het ministerie van BZK werkt aan het verbeteren van haar informatiehuishouding en het meer transparant maken van informatie. Dit naar aanleiding van het aanbevelingen die zijn gedaan na de toeslagenaffaire en de wettelijk vereisten die volgen uit de Wet open overheid (Woo). De Woo is per 1 mei 2022 van kracht geworden. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De Woo heeft diepgaande impact op het ministerie van BZK. We staan voor de uitdaging om een omslag te maken in het werkproces. In plaats van achteraf te archiveren moeten we toe naar afspraken maken ‘aan de voorkant’, zodat vanaf het moment van opstellen van documenten al rekening wordt gehouden met openbaarmaking. Dit vraagt aanpassingen in het gedrag van medewerkers, verandering van werkwijzen, betere ondersteuning door ICT en goede ondersteuning en sturing door leidinggevenden. Voor het ondersteunen van deze veranderopgave zoeken we een projectleider.
Wat zijn jouw taken?
• Het ondersteunen van organisatieonderdelen van BZK bij hun veranderopgave
• Het ontwikkelen van instrumenten die deze veranderopgave ondersteunen
• Het bouwen van samenwerkingsverbanden binnen BZK en bij andere rijksonderdelen.

Ad a) Sturen op de uitvoering van verbeterplannen

De verbeterplannen vormen de kern van de veranderstrategie. De verbeteringen worden gebaseerd op de conclusies uit de nulmeting. De ambitie voor 2022-2023 is om in volwassenheidsniveau te groeien. Daarom hebben alle directies en onderdelen een verbeterplan informatiehuishouding opgesteld. Hieruit zijn verbeteracties naar voren gekomen. De projectleider stuurt (samen met informatiecoördinatoren) op de ontwikkeling en uitvoering van verbeterplannen bij alle directies en uitvoeringsorganisaties van BZK. De projectleider:
- Heeft een aanjaagrol en is aanspreekpunt voor informatiecoördinatoren en voor onderdelen
- Biedt samen met informatiecoördinatoren ondersteuning bij ontwikkeling en implementatie van verbeterplannen
- Houdt zicht op en voert regie op de voortgang van verbeteracties
- Ontwikkelt en experimenteert met nieuwe middelen en/of werkwijzen in de praktijk
- Organiseert van kennisdelingsessies/netwerkbijeenkomsten (departementaal)

Ad b) Ontwikkeling van interventies en tooling tbv verbetering kennis, vaardigheden en gedrag
Het project ondersteunt de verbetering van kennis, vaardigheden en gedrag van medewerkers en leidinggevenden, met verschillende interventies en activiteiten. Deze worden ontwikkeld langs de lijnen van weten, doen, kunnen en naleven. Het doel ervan is dat individuele ambtenaren zich verantwoordelijk weten en voelen voor hun bijdrage aan goede informatiehuishouding. Het management geeft hier aandacht aan, geeft het goede voorbeeld en stuurt hierop. Ambtenaren zijn in staat gesteld deze verantwoordelijkheid te nemen doordat ze goed worden gefaciliteerd en ondersteund met expertise, advies, ondersteuning en gebruiksvriendelijke informatiesystemen die aansluiten bij afspraken over werkprocessen.
Voorbeelden zijn:
• Workshops over informatiehuishouding of emailarchivering
• E-learnings over het DMS
• Serious online game voor teams, tbv bewustwording
• Rijksportaal pagina’s met meestgestelde vragen en antwoorden
• Verbeteren van onboarding BZK
• Specifiek aanbod voor leidinggevenden

Ad c) Interne campagne gericht op gedragsverandering
Uit onderzoek blijkt dat de medewerker zich weliswaar bewust is van het belang van een goede informatiehuishouding en dit belang ook onderschrijft, maar dat het bijbehorende gewenste gedrag niet voldoende vertoond wordt. Het bewustzijn wordt dus onvoldoende omgezet in een gedragsintentie en vervolgens in gedrag.
Vanaf januari 2023 wordt een campagne uitgevoerd door BZK Transparant i.s.m een campagnebureau. Uitgangspunt is dat de campagne zich voornamelijk focust op het bevorderen van het gewenste gedrag bij medewerkers en zodoende een integraal onderdeel uitmaakt van de communicatie op dit thema. Om de resultaten en effecten van de campagne te kunnen meten, is een onderzoeksbureau gevraagd om een nulmeting uit te voeren onder medewerkers vóór de start van de campagne en een effectmeting ná de campagne (medio mei/juni 2023). De uitkomsten van de peilingen worden gebruikt om te bezien welke verbeteringen in interventies (of nieuwe interventies) nodig zijn en waar een eventuele vervolgcampagne over moet gaan.
De projectleider is verantwoordelijk voor de implementatie van de campagne, opdrachtgever richting het campagnebureau en het onderzoeksbureau voor de peiling. De projectleider zorgt voor opvolging van de resultaten uit de peilingen. Daarnaast verantwoordelijk voor opzetten van evt vervolg campagne of communicatieactiviteiten die nodig zijn.

Ad d) Onderhouden en inzetten van departementale en interdepartementale netwerken
Departementale en interdepartementale netwerken zijn zeer belangrijk voor deze functie.
Als projectleider:
• Weet je een brug te slaan tussen de onderdelen van BZK (directies en uitvoeringsorganisaties) en de verschillende teams binnen het programma
• Zorg je voor verbinding met rijksbrede programma’s en gremia, zoals Open op Orde, Dialoog en Ethiek, programma PLOOI, RDDI en andere soortgelijke programma’s bij departementen
• Zorgt voor verbinding met departementale programma’s en gremia, zoals stafdiensten P&O en Communicatie, IHH netwerk, programma Dialoog en Ethiek en Ambtelijk vakmanschap

Gevraagd
Wij zoeken een projectleider organisatieontwikkeling met kennis van “open overheid”:
• Met minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring binnen de rijksoverheid
• Die weet hoe strategisch denken over organisatieverandering te combineren met concreet doen
• Met kennis en ervaring m.b.t. wetmatig gebruik van informatie binnen een overheidsorganisatie.
• Zorgt voor verbinding met het rijksbrede programma Open op Orde en de verschillende onderdelen van het ministerie van BZK

Competenties
• Je bent bekend met de vraagstukken rondom informatiehuishouding, openbaarmaking en de juridische aspecten daaromtrent;
• Je hebt ervaring met projectmanagement; waarbij je ruimte houdt voor flexibiliteit en het pakken van kansen om veranderingen te versnellen.
• Je bent aantoonbaar succesvol in het tot stand brengen van organisatorische veranderingen en weet hoe je communicatie daarbij inzet.
• Het kennen van de relevante programma’s Open op Orde en RDDI is een pré.
De voornaamste persoonlijke competenties zijn:
• Communicatief, verbindend en maatschappelijk georiënteerd.
• Goed kunnen werken in politieke-bestuurlijke contexten
• Een creatieve denker die kan enthousiasmeren om het ‘anders te doen’
• Zich gemakkelijk beweegt binnen de verschillende onderdelen van de organisatie

Eisen
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
-Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau
-Kandidaat beschikt over kennis van openbaarmaking en informatiehuishouding
-Kandidaat beschikt over kennis van projectmanagement

Wensen
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met eerdere informatiehuishouding project(en) en openbaarmaking
Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met ontwikkelen en uitvoeren van projecten gerichte op organisatieverandering en de inzet van communicatie daarin
Mate waarin de kandidaat over de gevraagde competenties beschikt (aantoonbaar op basis van cv/motivatie en eventueel gesprek).

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

De recruiter

Agbor Eyongakpa

Between

Deel deze opdracht

Privacy Preference Center