Business Analist

Min van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2020/3572

Den Haag
36,00 uur
22-09-2020
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Business analist


Informatie over de opdracht

- Doorleenconstructie is niet mogelijk.

- Uitsluitend Nederlandstalige CV’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
- Zorg ervoor dat alle eisen duidelijk terug komen in het CV. Het biedt daarnaast een groot pluspunt als ook de wensen & competenties terugkomen in het cv.

Binnen Programmadirectie I zijn diverse programma’s zoals eID, Machtigen en Actielijnen. Sinds
kort is er een SRO gestart.

Programmadirectie I bestaat op dit moment onder andere uit de programma’s eID, Actielijnen, BRP  en Machtigen met elke een eigen programma manager. Om hen te ondersteunen zijn er twee management ondersteuners, die zorgen voor agendabeheer en eenvoudige administratieve ondersteuning. Naast PMO is er een cluster Communicatie en een cluster Finance, dat zich voor alle programma’s inzet. 

Binnen alle programma’s is er de behoefte om de programma-administratie verder te
professionaliseren. Dat omvat het verder op orde brengen van de programma-administratie.
Hieronder wordt verstaan o.a. het opzetten en beheren van de nodige registers en logs, zoals een  risicoregister, issueregister, opvolgingsregister. Daarnaast het introduceren van professionele standaarden binnen het programma en het verbeteren van overzichten t.b.v. sturing. Ook is behoefte aan assistentie bij het opstellen en actualiseren van documentatie voor de mijlpalenplanning en voortgangsbewaking. 

Een van de programma’s is eID, die als doel heeft het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in  de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van 
informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd.

Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de
keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische
identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of  meerdere private middelen. 

Vanuit dit programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee
eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots  uitgevoerd. In samenwerking met departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers wordt door het ministerie van BZK gewerkt aan het realiseren van toegang tot de digitale overheid op hogere betrouwbaarheidsniveaus. Op het domein Digitale Toegang worden de nodige activiteiten verricht vanuit programma’s en going concern van DigiD, eID, eHerkenning, eIDAS en Machtigen. De kaderwet Wet Digitale Overheid die hiervoor de basis vormt is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. 

Het maatschappelijk doel voor Digitale Toegang is:
• Iedereen kan op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, gebruiksvriendelijke, begrijpelijke
en persoonlijke manier met de overheid en met elkaar interacteren.
• Steeds meer mensen kunnen in de almaar digitaler wordende maatschappij participeren
doordat de overheid intelligent en in samenwerking met burgers/bedrijven/
belanghebbenden, voortdurend optimaal gebruik maakt van de ontwikkelingen in het
digitale domein.
• Hierbij worden de grondrechten en de publieke waarden beschermd en wordt bijgedragen
aan het versterken van de democratie.
• Je werkt in een dynamische omgeving waar de politieke invloed en maatschappelijke
relevantie overduidelijk aanwezig zijn. Je hebt gevoel en begrip voor verhoudingen, de
verschillende verantwoordelijkheden, rollen en belangen van partijen binnen het domein
Toegang Digitale Overheid. Het programma Machtigen is hier onderdeel van. Je werkt  samen met de andere onderdelen binnen dit domein zodat oplossingen in samenhang kunnen worden gerealiseerd. 

Programma Machtigen zorgt ervoor dat er vanuit een visie wordt gewerkt naar een stelsel van
oplossingen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen voor machtigen. Het zorgt voor draagvlak  op deze visie en je weet deze visie op heldere en inspirerende wijze uit te dragen. Samen zorgen we voor de samenhang tussen de voorzieningen in het GDI-landschap en samenwerking tussen de partijen op alle niveaus. We zorgen ervoor dat de deeloplossingen - die waarschijnlijk bij  verschillende uitvoeringsorganisaties en private partijen worden gerealiseerd - in samenhang bijdragen aan de hoger liggende maatschappelijke doelstellingen. 

De primaire focus is gericht op de tijdige realisatie van machtigingsvoorzieningen en voorzieningen  voor wettelijke vertegenwoordiging en de uitrol en de implementatie daarvan bij dienstverleners. 

We willen ons multidisciplinair team uitbreiden met drie rollen: een business analist, een architect,  en een consultant (de laatste twee functies worden separaat gedistribueerd). 

Benodigde vaardigheden Business Analist:
• Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen
(requirements) en het vertalen hiervan naar efficiënte oplossingen proces en IT  gerelateerd; 
• Analyseren van organisatiebehoeften en, waar relevant, voorbereiden van  verbeteringen voor bestaande processen; 
• Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen en zo nodig adviseren van het
management om deze te weg te nemen;
• Bewaken en beheren van requirements tijdens projecten voorafgaand aan het  overdragen naar de beheer organisatie; 
• Opstellen van een business case van de voorgestelde oplossingen;
• Optreden als klankbord voor de leden van het programma, leveranciers en/of
dienstverleners;
• Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen  en ontwikkelingen; 
• Opstellen en bijhouden van planningen voor de uit te voeren werkzaamheden;
• Ontwerpen en uitvoeren van functionele, (keten)test en acceptatie trajecten voor
opgeleverde producten en/of diensten;
• Ondersteunen bij communicatie activiteiten waar domein specifieke kennis voor vereist
is;
• Documenteren van oplossingen door middel van functionele ontwerpen.

Gewenste kennis en ervaring:
- Kennis van stelsels is belangrijk. Kennis van minimaal één (bij voorkeur meer) van de  volgende stelsel gerelateerde onderdelen is een pré: 
- Governance
- Toelaten en Toezicht
- Beheer
- Pricing en doorbelasting/facturatie
- Fraude en misbruik, herstelvermogen;
- Relevante en specifieke kennis, recent opgedaan, van digitalisering van  dienstverlening, bij voorkeur opgedaan bij overheidsdienstverleners; 
- Ervaring met uitvoeren van business analyse rollen in een overheid omgeving;
- Kennis van identificatie- en/of authenticatieprocessen;
- Belangrijk is het hebben van gevoel voor de politieke context en het vinden van de
wegen in processen die meerdere instanties, ministeries, bedrijven en burgers raken.  Kortom, in staat om van buiten naar binnen te blijven denken; 
- HBO werk- en denkniveau of hoger;
- Minimaal 5 jaar recente en relevante werkervaring.


Eisen waaraan je moet voldoen

Knock-out:

- Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
- Kandidaat beschikt over kennis van digitale dienstverlening.
- Kandidaat heeft relevante en recente werkervaring op het gebied van  business analyse. 


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

- Mate waarin de kandidaat kennis heeft van Stelsels

- Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met digitale dienstverlening
- Mate waarin de kandidaat voldoet aan de gevraagde competenties
- Tarief


Wie jij bent

Analytisch sterk, integer, strategisch inzicht, innovatief, systeemdenken, besluitvorming, 

ondernemend en in staat zijn om het in het oog hebben en houden van de maatschappelijke doelen vorm te geven en te bewaken. 


Extra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Vond je deze opdracht interessant, kijk dan ook eens hieronder

Opdracht status

Between

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Opdrachten zoeken

Mike Veen

Mike Veen


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail