Business Consultant Executie

Sogeti - iz Min. J&V - 2021/4475

Utrecht
36,00 uur
04-08-2021
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Business Consulant Executie.


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding Ministerie van Justitie en Veiligheid (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar Ministerie van Justitie en Veiligheid toe één aanbieder zijn.

Opdrachtbeschrijving:
Na uitspraak door de rechter/rechtbank start de executiefase. De rechtbank draagt het vonnis over aan de officier van justitie om deze ten uitvoer te (laten) leggen. Een gerechtelijke uitspraak kan meerdere strafvormen tegelijk kennen: hoofdstraffen (gevangenisstraf, geldboete, taakstraf), bijkomende straffen (verbeurdverklaring, ontzetting van rechten zoals b.v. een rijontzegging ) en/of maatregelen (TBS, ISD, schadevergoeding). In 2020 is de Wet Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (Wet USB) in werking getreden. De tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen is door de inwerkingtreding van deze wet formeel belegd bij de Minister van Justitie en feitelijk bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Het OM levert alle ten uitvoer te leggen strafrechtelijke beslissingen aan bij het CJIB. Het CJIB informeert op haar beurt de met de tenuitvoerlegging belaste ketenpartners als Reclassering, Raad voor de kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen etc. over de opgelegde straf.

Het OM is na de Wet USB zelf verantwoordelijk gebleven voor het voorleggen van zaken aan de rechter als die b.v. een beslissing moet nemen over de tenuitvoerlegging van de straf of over de vordering van een ontnemingsmaatregel. Ook blijft het OM verantwoordelijk voor het informeren van slachtoffers en nabestaanden.

Doel: 
In het procesmodel OM ligt voor de hele organisatie vast hoe wordt omgegaan met de opvolging van uitspraken in relatie tot de afronding/afsluiting van de strafzaak. Er zijn in het kader van USB in de afgelopen jaren veel wijzigingen doorgevoerd. De focus lag op de overdracht van taken en in mindere mate op het uniform organiseren van de taken die achter bleven bij het OM. In de praktijk wordt daar op de parketten verschillend invulling aan gegeven en is soms ook de interpretatie van taken, termijnen en handelingen een lokale aangelegenheid (bij gebrek aan landelijke uniformiteit). Deze opdracht heeft tot doel de administratieve ‘puntjes op de i’ te zetten in het bereiken van uniforme afspraken en administratieve procedures voor de medewerkers op de parketadministraties die handelingen verrichten ter afronding en afsluiting van zaken.

Het resultaat van jouw opdracht:

 • Je hebt in kaart gebracht welke handelingen in de executiefase, die nu leiden tot een papieren document of worden opgenomen in losstaande registraties, digitaal verricht kunnen worden. Je houdt hiermee rekening met de taakverdeling tussen de minister en het OM, de wetgeving en met (resultaten) van andere projecten binnen het OM zoals Digitaal Betekenen. Je doet op basis van de verzamelde gegevens een voorstel voor organisatorische aanpassingen in het werkproces en de IT-vereisten.
 • Je hebt in kaart gebracht waarom de losstaande registraties (op sommige locaties) worden bijgehouden, welke administratieve overzichten en handelingen nu niet door geautomatiseerde hulpmiddelen worden ondersteund en aan welke functionele eisen een landelijke uniforme administratie zou moeten voldoen.
 • Je hebt in kaart gebracht welke data benodigd is van andere partijen in de executiefase om als OM een landelijk uniforme administratie te voeden en afgestemd te houden op registraties in de keten.
 • Je hebt in kaart gebracht wat de blokkerende factoren zijn waardoor strafzaken niet administratief afgesloten kunnen worden en hebt voorstellen uitgewerkt hoe dit in het (keten)proces opgelost zou kunnen worden en welke besluitvorming daarvoor nodig is.
 • Je hebt in kaart gebracht waar de wachttijden op data van andere partijen in de executiefase vandaan komen waardoor strafzaken niet administratief afgesloten kunnen worden en hebt voorstellen uitgewerkt hoe dit in het (keten)proces opgelost zou kunnen worden en welke besluitvorming daarvoor nodig is.
 • Je hebt in kaart gebracht waar de knelpunten of onduidelijkheden zitten in de processtappen / handelingen die de afsluiting en daarna archivering van strafzaken bemoeilijken en hebt voorstellen uitgewerkt hoe dit in het (keten)proces opgelost zou kunnen worden en welke besluitvorming daarvoor nodig is.
Aandachtspunt:
 • In het procesmodel van het OM is het hoofdproces opgedeeld in 4 onderdelen (werkvelden) t.w. Opsporing en Intake, Vervolging, Berechting en Executie. Jouw opdracht betreft de uitwerking van één van deze werkvelden en kan niet los gezien worden van de overige werkvelden. Het is daarom bij de uitvoering van je opdracht cruciaal om af te stemmen met de vertegenwoordigers die vergelijkbare opdrachten uitvoeren in het kader van Emma in de andere werkvelden.
Opdrachtgever:
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Directie/Dienst/afdeling/programma:
Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM). In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van rechten of vergelijkbaar;
 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met de strafprocessen in de onderzoeks- en vervolgingsfase en met de ondersteunende IT processen;
 • De kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol met het werken binnen complexe en grote projecten en programma’s. 
 • De kandidaat is beschikbaar per 1 september 2021.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat


 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring(opdrachten) in de vraagarticulatie van business wens naar ICT;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring(opdrachten) met het uitwerken van procesbeschrijvingen en bijpassende voorstellen uit te werken op directie niveau;
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring (opdrachten) met diepgaande analyses en proces beschrijvingen.


Wie jij bent

 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn);
 • Secuur;
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken);
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen);
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten voor nieuwe aanbiedingen

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail