Business Consultant Beter Sturen AI

Sogeti - iz Min. J&V - 2021/4477

Utrecht
36,00 uur
04-08-2021
12 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Business Consultant Beter Sturen AI. 


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding Ministerie van Justitie en Veiligheid (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar Ministerie van Justitie en Veiligheid toe één aanbieder zijn.

Opdrachtbeschrijving:
Het Openbaar Ministerie (OM) doet jaarlijks honderdduizenden strafzaken af. Dit kan door tussenkomst van een rechter of door een straf of afdoening die het OM zelf oplegt. Het aantal zaken dat het OM jaarlijks in behandeling heeft en afdoet vormt o.a. de basis voor de financieringsrelatie tussen het OM en het Ministerie van Justitie & Veiligheid, de budgetverdeling tussen de arrondissementsparketten en convenantsafspraken tussen OM en de Rechtspraak. Het is dus van belang dat zaken op de juiste wijze kunnen worden geteld en toebedeeld aan parketten of afdelingen binnen de parketten. Dit is wat wordt verstaan onder ‘managementinformatie’. Deze managementinformatie draagt ook bij aan (wetenschappelijk) onderzoek naar het (maatschappelijke) effect van straffen en afdoen en de effectiviteit van de eigen organisatie.

Daarnaast hebben de parketleiding (Hoofdofficier van justitie en directeur bedrijfsvoering) en afdelingshoofden sturingsinformatie nodig om binnen hun parket/afdeling te kunnen sturen op inzet van medewerkers, doorlooptijden van strafzaken en de afdoening van strafzaken. Stuurinformatie richt zich op zaakstromen binnen het parket en dragen bij aan het lokale capaciteitsmanagement, kwaliteitsmanagement (leren van fouten) en kennismanagement (voorspellende waarde van patronen, effect van inzet van expertises bij prioritaire inzet, etc).

Doel: 
Voor de juiste inzet van mensen en middelen is op verschillende niveau’s informatie nodig. Dit kan variëren van sturingsinformatie om ervoor te zorgen dat een strafzaak tijdig wordt behandeld tot managementinformatie nodig voor de financiering van het gehele OM door het ministerie. In het vernieuwde IT-systeem van het OM moet het mogelijk worden om sturingsinformatie en managementinformatie zo gemakkelijk mogelijk te ontsluiten en zo gebruikersvriendelijk mogelijk weer te geven.

Het resultaat van jouw opdracht:
Sturingsinformatie /capaciteitsmanagement:
Teamleiders hebben gedetailleerd zicht nodig op aantallen zaken in verschillende stadia van het strafproces die in behandeling zijn bij hun teamleden. Op basis van deze gegevens kunnen zij enerzijds sturen op doorlooptijden en anderzijds werkzaamheden verdelen over teamleden. Voor de werkomgevingen Interventies en Onderzoeken betreft dit gedetailleerde informatie over aantallen onderhanden zijnde strafzaken in de beoordelingsfase. Voor de administratie betreft dit informatie over voorraden strafzaken in behandeling bij verschillende subafdelingen (slachtofferzorg, beslag etc.) Het resultaat van jouw opdracht is dat de benodigde sturingsinformatie op het niveau van parketnummer, soort strafzaak, stadium van de strafzaak en naam van de beoordelaar op elk moment in kaart gebracht is en er ontwerpen zijn gemaakt hoe dit functioneel bij de verschillende doelgroepen te brengen.

Managementinformatie:
De parketleiding heeft op ‘helicopterniveau’ inzicht nodig in het aantal zaken dat het parket in behandeling heeft bij de verschillende afdelingen in verschillende stadia. De parketleiding kan op basis van de managementinformatie sturen op capaciteit over de afdelingen heen, of in extreme gevallen over de parketten heen. Ook wordt op basis van de beschikbare managementinformatie het jaarlijkse zittingsconvenant gesloten met de rechtspraak. De managementinformatie vormt de basis voor het budget van het parket vanuit het ministerie van J&V. Het resultaat van jouw opdracht is dat exact in kaart is gebracht hoe de parketleiding per afdeling, per soort strafzaken en per stadium van het strafproces inzicht krijgt in aantallen zaken en hoe dit functioneel bij de verschillende doelgroepen gebracht kan worden.

Load balancing:
Als in een regio in korte tijd meerdere (zware) misdrijven gepleegd worden (bv. onderwereldmoorden in Amsterdam) legt dit een verhoogde druk op de capaciteit van een parket. De bestaande capaciteit kan dan onvoldoende zijn om alle werkzaamheden met alleen eigen medewerkers te verrichten. In dat geval wordt bijstand gevraagd aan andere parketten.

Het resultaat van jouw opdracht is dat van alle parketten gegevens beschikbaar zijn over capaciteit, aantallen strafzaken en zittingen zodat op basis van deze gegevens vanuit landelijk perspectief een objectief besluit genomen kan worden over personele bijstand tussen parketten.

Rapportages:
Voor rapportages aan het Ministerie van J&V, het CBS en overige instanties moet de managementinformatie toegankelijk zijn via standaard applicaties (bv. Excel). Het resultaat van jouw opdracht is dat het mogelijk is om de managementinformatie die gegenereerd wordt vanuit het vernieuwde IT-systeem te ontsluiten via standaard applicaties t.b.v. externe instanties.

Sturing in Transitiefase
De realisatie van de BIPOM-strategie via het veranderprogramma Emma zal meerdere jaren duren. Er zal dus nagedacht moeten worden over het genereren van stuur- en managementinformatie in de overgangsperiode: blijven definities van tellingen gelijk? Blijven systemen dezelfde informatie genereren en kan die logisch worden opgeteld? Het resultaat van jouw opdracht is een compleet overzicht van impact die de Emma transitietactiek heeft de periodieke rapportages aan management- en stuurinformatie en een concreet advies hoe hier functioneel mee om te gaan (op logisch/systeemniveau).

Beter sturen
Door de gesprekken die nodig zijn om alle voorgaande (deel)opdrachten uit te voeren zal een beeld zijn ontstaan over de totstandkoming en opvolging van stuur-/managementinformatie. Winst is te halen door een transparanter omgang met deze informatie vanuit een landelijk perspectief. Zaken als kwaliteitsmanagement, kennismanagement en ‘experiencemanagement’ zijn geen gemeengoed en zouden dit, met de juiste opleiding en tooling wel kunnen worden.

Het resultaat van jouw opdracht is concrete voorstellen te doen op bestuurlijk niveau om stuur-/managementinformatie ‘op een hoger plan’ te tillen voor de hele organisatie. Dit kan bestaan uit opleiding/training, nieuwe tooling, landelijke overlegvormen, het koppelen van cijfers en prestaties aan incentives, … Dit zou ook kunnen bestaan uit de toevoeging van beslissingsondersteunende (artificial intelligence) software om trends en patronen te (helpen) herkennen, te extrapoleren, te waarschuwen of adviseren, et cetera. Alles is bespreekbaar.


Binnen de context van het veranderprogramma wordt door de opdrachtgevers welwillend gekeken naar voorstellen om de werkwijze en werking van stuur- en managementinformatie tot een speerpunt te maken in de sturingsfilosofie van het OM.

Opdrachtgever:
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Directie/Dienst/afdeling/programma:
Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM). In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een afgeronde opleiding op WO niveau in de richting AI, Data Science of vergelijkbaar;
 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met de strafprocessen in de onderzoeks- en vervolgingsfase en met de ondersteunende IT processen;
 • De kandidaat heeft minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol met het werken binnen complexe en grote projecten en programma’s;
 • De kandidaat is beschikbaar per 1 september 2021.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat


 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring(opdrachten) in de vraagarticulatie van business wens naar ICT;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring(opdrachten) met het opstellen van functioneel ontwerpen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring (opdrachten) met diepgaande analyses en proces beschrijvingen.


Wie jij bent

 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn);
 • Secuur;
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken);
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen);
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail