Business Consultant Archiving by Design

Sogeti - iz Min. J&V - 2021/4476

Utrecht
36,00 uur
04-08-2021
8 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Professional
Yellow Friday
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Yellow Friday zoekt een Business Consultant Archiving by Design.


Informatie over de opdracht

Let erop dat u voordat u een kandidaat aanbiedt de Aanbiedingsrichtlijnen doorneemt, gebruik maakt van het “standaard reactie formaat” (downloadbaar tijdens aanbiedingsprocedure) en dat het aangeboden CV een Word-document is van maximaal 5 A4.

De aanbesteding Ministerie van Justitie en Veiligheid (mede) gegund aan de combinatie Yellow Friday en Sogeti. De inleen van niet-eigen personeel geschiedt door Yellow Friday. De contractering (en dus ook het accountmanagement) geschiedt door Sogeti. Er is hier geen sprake van doorleen en tariefstapeling, omdat we naar Ministerie van Justitie en Veiligheid toe één aanbieder zijn.

Opdrachtbeschrijving:
Het OM gaat in de jaren 2021-2027 het applicatielandschap vernieuwen. De kaders en uitgangspunten voor de vernieuwing zijn beschreven in het Business Informatieplan OM (BIPOM). Een van de aspecten die onderdeel uitmaken van het vernieuwingstraject is het ontwerpen en borgen van de archieffunctie voor het OM, ook wel archiving by design genaamd. Inbedding van de archieffunctie heeft impact op het ontwerp van informatiesystemen, inrichting van de organisatie en op sturing op de grondstof informatie. De opdrachtomschrijving is beperkt tot het in beeld brengen van de ontwerpeisen voor informatiesystemen.

Voor toekomstige activiteiten moet helder omschreven zijn aan welke technische en functionele eisen deze applicatie moet voldoen, maar ook aan welke eisen de te vernieuwen bedrijfsapplicaties moeten voldoen om de archieffunctie te kunnen inrichten.

Momenteel bevindt zich veel informatie in diverse procesapplicaties binnen het OM. Er is geen centraal platform ingericht van waaruit archivering van informatie plaatsvindt.

In het BIPOM is een aantal uitgangspunten voor archivering geformuleerd:

1. Archivering vindt plaats op een generiek platform: een zogenaamd Enterprise Content Management (ECM) platform:

 • Informatie met korte bewaartermijnen worden uitsluitend beheerd op dit Enterprise Content Management platform Na het afsluiten van een zaak / dossier wordt het dossier met alle contextinformatie gearchiveerd op het ECM platform.
 • Informatie met lange bewaartermijnen wordt na een periode vanaf het ECM platform gemigreerd naar een e-depot om bestanden duurzaam toegankelijk te houden.
2. Informatie is ondergebracht in zodanig beheerde omgeving(en), dat deze gedurende de gehele levenscyclus geordend, beschikbaar, volledig, leesbaar, betrouwbaar, interpreteer baar (context) en authentiek blijft. Bij datamigratie tussen applicatie A naar applicatie B is dit middels koppelvlakken geborgd.

3. Informatie blijft digitaal toegankelijk voor gebruikers en raadplegers zolang dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van de taken.

4. Informatie is over meerdere systemen heen doorzoekbaar via de gebruikersinterface.

Bij de inrichting van informatiesystemen en koppelvlakken worden de volgende instrumenten gebruikt:
 • Doelarchitectuur digitale duurzaamheid;
 • Toepassingsprofiel metagegevens Rijksoverheid (binnenkort vervangen door Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO).;
 • Normenkader Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie (Nationaal Archief);
 • Selectielijst JenV (ministerie JenV).
De opdrachtomschrijving luidt als volgt: verricht aan de hand van bovenstaand instrumentarium een vooronderzoek naar:
 • De technische en functionele eisen aan bedrijfsapplicaties voor de inrichting van archiving by design (incl. koppelvlakken);
 • De technische en functionele eisen aan het ECM platform voor de inrichting van archiving by design (inclusief koppelvlakken proceskant en e-depot)
 • Dit vooronderzoek moet uiterlijk 8 maanden na aanvang van de opdracht zijn afgerond.
Opdrachtgever:
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.

Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.

Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl

Directie/Dienst/afdeling/programma:
Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM). In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.

Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring met de strafprocessen in de onderzoeks- en vervolgingsfase en met de ondersteunende IT processen;
 • De kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol met het werken binnen complexe en grote projecten en programma’s. 
 • De kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring op het gebied van archivering;
 • De kandidaat is beschikbaar per 1 september 2021.


Waar verder de voorkeur naar uitgaat


 • De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring(opdrachten) in de vraagarticulatie van business wens naar ICT;
 • De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring(opdrachten) met het uitwerken van beleids- of inrichtingsvoorstellen op het gebied van archivering op directie niveau;
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring (opdrachten) met diepgaande analyses en proces beschrijvingen.


Wie jij bent

 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn);
 • Secuur;
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken);
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen);
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).


Extra informatie

Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.

Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Opdracht status

Yellow Friday

Gesloten

Opdrachten zoeken

Henny van Ginkel

Henny van Ginkel


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail