Opdrachten

Sogeti Nederland B.V. Projectmanager voor het project toegang rijbewijzenregister voor boa's - J&V - DVB

Projectmanager voor het project toegang rijbewijzenregister voor boa's - J&V - DVB

Info

Functie

Projectmanager voor het project toegang rijbewijzenregister voor boa's - J&V - DVB

Locatie

Den Haag

Uren per week

24 uren per week

Looptijd

30.06.2024 - 29.06.2025

Opdrachtnummer

184269

Sluitingsdatum

date-icon19.06.2024 clock-icon12:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Achtergrond - aanleiding van opdracht:

De minister van IenW heeft in samenspraak met de minister van JenV besloten om voor een beperkte groep boa’s, ter vaststelling van de identiteit van burgers wanneer deze niet op andere wijze vastgesteld kan worden, toegang tot het rijbewijzenregister mogelijk te maken.
Door toegang tot het rijbewijzenregister kunnen boa’s de identiteit van burgers vaststellen aan de hand van de pasfoto’s die in het rijbewijzenregister staan. Het gaat om: (1) boa’s werkzaam bij een overheidsorganisatie uit domein I (Openbare ruimte), (2) groene boa’s werkzaam bij een overheidsorganisatie uit domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur); en
(3) boa’s werkzaam bij een beperkt aantal private organisaties met een publieke taak, namelijk openbaarvervoerbedrijven in domein IV (Openbaar vervoer).
Aanleiding vormt het verzoek van onder meer gemeenten en de NS, met instemming van de politie en het Openbaar Ministerie, om boa’s toegang te verlenen totde pasfoto in het rijbewijzenregister.
Boa’s mogen op basis van hun opsporingsbevoegdheid onder meer boetes opleggen en hebben de wettelijke bevoegdheid omde identiteit van burgers vast te stellen.
 Als de burger meewerkt en zichzelf identificeert met een identiteitsbewijs, levert de identificatie van staande gehouden burgers geen probleem op.
Er ontstaat wel een probleem als een burger wel wil, maar niet kan meewerken aan identificatie omdat hij bv. zijn ID-bewijs niet bij zich heeft.
 Dan moet nu de politie ter plaatse komen om de identiteit vast te stellen. Het komt regelmatig voor dat politie assistentie moet verlenen aan boa’s ten behoeve van de identiteitsvaststelling. Dit is echter geen taak van de politie en tevens kost dit veel capaciteit. Indien de politie niet ter plaatse komt, moet de boa de overtreder laten gaan of overgaan tot aanhouding en de persoon meenemen naar het politiebureau voor een uitgebreider identiteitsonderzoek. Dit is - voor een
meestal lichte overtreding en terwijl de persoon meewerkt - niet proportioneel voor de betrokken persoon, de boa en de politie en kost daarnaast veel capaciteit.
Terwijl boa’s met een staande gehouden persoon wachten op de komst van de politie, kan ook de kans op agressie toenemen.
De minister van IenW en de minister van JenV hebben besloten om het rijbewijzenregister open te stellen voor boa’s. JenV is samen met IenW en de RDW, die beheerder is van het rijbewijzenregister, bezig om dit te regelen. Dit blijkt een juridisch en technisch complex traject met een groot divers krachtenveld, waar privacyvraagstukken meespelen.
 Daarnaast lopen er verschillende sporen die nodig zijn om tot het einddoel te komen, wat maakt dat dit traject intensiever en omvangrijker is dan aanvankelijk voorzien. Daarom is besloten om dit vraagstuk als een project aan te vliegen en daarvoor de juiste structuur op te zetten.
Het einddoel van het project is dat boa’s een extra mogelijkheid krijgen om de identiteit vast te stellen van een staande gehouden persoon die geen ID-bewijs bij zich heeft.
 Door gebruik van een app op de telefoon kan de boa de pasfoto van de persoon opvragen uit het rijbewijzenregister. Door de pasfoto te vergelijken met de staande gehouden persoon en deze gegevens te combineren met andere gegevens die de boa bij de persoon opvraagt (zoals naam, woonplaats,
geboortedatum en BSN), kan de boa de identiteit vaststellen. Dit gebeurt met passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waardoor de bescherming van bijzondere persoonsgegevens (namelijk de pasfoto's) zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.


Gevraagde werkzaamheden:

De projectmanager krijgt van de opdrachtgever de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in het project. Het project wordt daarvoor ingedeeld in 2 sporen, die parallel zullen gaan starten in de komende periode:
Spoor I: juridische grondslag (doorlooptijd +/= 6 maanden voor MR + 1 jaar voor AMvB)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de Wegenverkeerswet wat de basis is voor de ontsluiting van het
rijbewijzenregister. Het ministerie vervult tevens de rol van eigenaar voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die het rijbewijzenregister beheert.
Activiteiten binnen dit spoor zijn:
-Het laten wijzigen van de ministeriële regeling (MR) die de toegang tot het rijbewijzenregister voor boa’s in publieke dienst in de domein I (openbare orde) en
domein II (infrastructuur, welzijn en milieu) mogelijk moet maken. Doel is om dit proces zo strak mogelijk aan te sturen.
-De toegang voor de boa’s in domein IV (openbaar IV) waar mogelijk versnellen. Aanvankelijk was het de bedoeling om boa’s uit de domeinen I, II en IV toegang
te geven tot het rijbewijzenregister. Uit juridische analyses is echter gebleken dat er voor de boa’s in private dienst een andere grondslag nodig is (namelijk een
AMvB) dan voor boa’s in dienst bij een overheidsorgaan (ministeriële regeling). Mede vanwege het lange wetgevingsproces om te komen tot een AmvB, is
afgesproken om te starten met de openstelling van het rijbewijzenregister voor boa’s in publieke dienst. Bezien moet worden welke stappen ook voor private ov
boa’s kunnen worden gezet.
-Het (laten) aanpassen van de DPIA en voorleggen van de DPIA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Er ligt een concept versie, die verder moet worden
aangevuld naarmate de technische vormgeving duidelijker wordt.
-Het (laten) aanpassen van het protocol voor identiteitsvaststelling en opstellen van een werkinstructie dat bruikbaar is voor boa’s.
Voor wat betreft de Ministeriele Regeling en de DPIA is het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk en zullen zij ook de DPIA moeten indienen bij de AP.
Het ministerie van JenV coördineert dit proces en ondersteunt deze door mee te schrijven aan de memorie van toelichting bij de MR en de DPIA. Voor het aanpassen van het protocol voor identiteitsvaststelling en opstellen van een werkinstructie is het ministerie van JenV beleidsverantwoordelijk.
Spoor II: technische ontsluiting (doorlooptijd +/- 10 maanden)
De RDW heeft een uitvoeringstoets opgesteld waarin het voorkeursscenario voor ontsluiting van het register ook het uit te voeren scenario zal worden. Omdat de technische ontsluiting niet beïnvloed wordt door de juridische grondslag en de technische ontsluiting meegenomen moet worden in de DPIA, kan dit traject tegelijk met spoor 1 worden gestart. Activiteiten binnen dit spoor zijn:
-Technische uitwerking aan RDW-kant. Het is hiervoor nodig om de opdracht te verlenen, afspraken te maken over de planning/ levering en de voortgang te monitoren. Dit zal JenV doen in samenwerking met de projectleider die bij RDW voor het project wordt aangesteld.
- Technische uitwerking aan de kant van de softwareleveranciers
De boa-markt is verdeeld in de middelen die per organisatie worden gebruikt door boa’s. Het is wenselijk om in ieder geval met de grote aanbieders van mobiele toepassingen het overleg aan te gaan om de technische aansluiting mogelijk te maken (onder andere Sygmax, Byspy en Brs – Boa registratie systeem).
De verwachting is dat er vanuit JenV coördinatie nodig zal zijn om de werkzaamheden van de RDW te stroomlijnen met de werkzaamheden die de aanbieders van demobiele toepassingen zullen doen. Om de uitrol in de praktijk goed en zorgvuldig te doen, kan ook worden gedacht aan het kleinschalig starten in pilotvorm bij een paar werkgevers.

Eisen:

-  De kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau.
- De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met werkzaamheden of projecten waarin privacy
(AVG en/of Wpg) en aan IT gerelateerde securityvraagstukken (bijv. mobiel devicemanagement, logging,
autorisatiemodellen, ontsluiten van registers via een generiek koppelvlak, aansluiting per partij) een belangrijke rol
- De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met het managen van complexe ICT-projecten.

Wensen:

- De kandidaat heeft kennis van het boa-bestel, de opsporingsketen en onderliggende wetgeving,
evenals werkervaring met projecten, beleids- of wetgevingstrajecten op dit terrein.
- De kandidaat kan soepel opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving, is een verbinder en
spreekt de taal van beleidsmedewerkers, juristen en techneuten.
- De kandidaat is een goede projectleider die goed weet te plannen en te organiseren, voor
structuur zorgt en aanspreekbaar is op resultaten
- De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van de kandidaat zijn uitstekend, hij/zij
heeft een verzorgde schrijfstijl en ervaring met het opstellen van plannen, nota’s en annotaties.
- De kandidaat is een teamplayer, zorgt voor verbinding tussen mensen en heeft aandacht voor
onderlinge verhoudingen. Hij/zij is zacht op de relatie, maar hard op de inhoud.

Aanvullende Informatie
Doorleen is niet toegestaan. Levering door Yellow Friday aan Ministerie J&V geschiedt via Sogeti. Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Sogeti uitgevoerd en is formele onderaannemer.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Sogeti Nederland B.V.

Rolomschrijving en taakafspraken

Achtergrond - aanleiding van opdracht:

De minister van IenW heeft in samenspraak met de minister van JenV besloten om voor een beperkte groep boa’s, ter vaststelling van de identiteit van burgers wanneer deze niet op andere wijze vastgesteld kan worden, toegang tot het rijbewijzenregister mogelijk te maken.
Door toegang tot het rijbewijzenregister kunnen boa’s de identiteit van burgers vaststellen aan de hand van de pasfoto’s die in het rijbewijzenregister staan. Het gaat om: (1) boa’s werkzaam bij een overheidsorganisatie uit domein I (Openbare ruimte), (2) groene boa’s werkzaam bij een overheidsorganisatie uit domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur); en
(3) boa’s werkzaam bij een beperkt aantal private organisaties met een publieke taak, namelijk openbaarvervoerbedrijven in domein IV (Openbaar vervoer).
Aanleiding vormt het verzoek van onder meer gemeenten en de NS, met instemming van de politie en het Openbaar Ministerie, om boa’s toegang te verlenen totde pasfoto in het rijbewijzenregister.
Boa’s mogen op basis van hun opsporingsbevoegdheid onder meer boetes opleggen en hebben de wettelijke bevoegdheid omde identiteit van burgers vast te stellen.
 Als de burger meewerkt en zichzelf identificeert met een identiteitsbewijs, levert de identificatie van staande gehouden burgers geen probleem op.
Er ontstaat wel een probleem als een burger wel wil, maar niet kan meewerken aan identificatie omdat hij bv. zijn ID-bewijs niet bij zich heeft.
 Dan moet nu de politie ter plaatse komen om de identiteit vast te stellen. Het komt regelmatig voor dat politie assistentie moet verlenen aan boa’s ten behoeve van de identiteitsvaststelling. Dit is echter geen taak van de politie en tevens kost dit veel capaciteit. Indien de politie niet ter plaatse komt, moet de boa de overtreder laten gaan of overgaan tot aanhouding en de persoon meenemen naar het politiebureau voor een uitgebreider identiteitsonderzoek. Dit is - voor een
meestal lichte overtreding en terwijl de persoon meewerkt - niet proportioneel voor de betrokken persoon, de boa en de politie en kost daarnaast veel capaciteit.
Terwijl boa’s met een staande gehouden persoon wachten op de komst van de politie, kan ook de kans op agressie toenemen.
De minister van IenW en de minister van JenV hebben besloten om het rijbewijzenregister open te stellen voor boa’s. JenV is samen met IenW en de RDW, die beheerder is van het rijbewijzenregister, bezig om dit te regelen. Dit blijkt een juridisch en technisch complex traject met een groot divers krachtenveld, waar privacyvraagstukken meespelen.
 Daarnaast lopen er verschillende sporen die nodig zijn om tot het einddoel te komen, wat maakt dat dit traject intensiever en omvangrijker is dan aanvankelijk voorzien. Daarom is besloten om dit vraagstuk als een project aan te vliegen en daarvoor de juiste structuur op te zetten.
Het einddoel van het project is dat boa’s een extra mogelijkheid krijgen om de identiteit vast te stellen van een staande gehouden persoon die geen ID-bewijs bij zich heeft.
 Door gebruik van een app op de telefoon kan de boa de pasfoto van de persoon opvragen uit het rijbewijzenregister. Door de pasfoto te vergelijken met de staande gehouden persoon en deze gegevens te combineren met andere gegevens die de boa bij de persoon opvraagt (zoals naam, woonplaats,
geboortedatum en BSN), kan de boa de identiteit vaststellen. Dit gebeurt met passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waardoor de bescherming van bijzondere persoonsgegevens (namelijk de pasfoto's) zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.


Gevraagde werkzaamheden:

De projectmanager krijgt van de opdrachtgever de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de dagelijkse gang van zaken in het project. Het project wordt daarvoor ingedeeld in 2 sporen, die parallel zullen gaan starten in de komende periode:
Spoor I: juridische grondslag (doorlooptijd +/= 6 maanden voor MR + 1 jaar voor AMvB)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk voor de Wegenverkeerswet wat de basis is voor de ontsluiting van het
rijbewijzenregister. Het ministerie vervult tevens de rol van eigenaar voor de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) die het rijbewijzenregister beheert.
Activiteiten binnen dit spoor zijn:
-Het laten wijzigen van de ministeriële regeling (MR) die de toegang tot het rijbewijzenregister voor boa’s in publieke dienst in de domein I (openbare orde) en
domein II (infrastructuur, welzijn en milieu) mogelijk moet maken. Doel is om dit proces zo strak mogelijk aan te sturen.
-De toegang voor de boa’s in domein IV (openbaar IV) waar mogelijk versnellen. Aanvankelijk was het de bedoeling om boa’s uit de domeinen I, II en IV toegang
te geven tot het rijbewijzenregister. Uit juridische analyses is echter gebleken dat er voor de boa’s in private dienst een andere grondslag nodig is (namelijk een
AMvB) dan voor boa’s in dienst bij een overheidsorgaan (ministeriële regeling). Mede vanwege het lange wetgevingsproces om te komen tot een AmvB, is
afgesproken om te starten met de openstelling van het rijbewijzenregister voor boa’s in publieke dienst. Bezien moet worden welke stappen ook voor private ov
boa’s kunnen worden gezet.
-Het (laten) aanpassen van de DPIA en voorleggen van de DPIA aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Er ligt een concept versie, die verder moet worden
aangevuld naarmate de technische vormgeving duidelijker wordt.
-Het (laten) aanpassen van het protocol voor identiteitsvaststelling en opstellen van een werkinstructie dat bruikbaar is voor boa’s.
Voor wat betreft de Ministeriele Regeling en de DPIA is het ministerie van IenW beleidsverantwoordelijk en zullen zij ook de DPIA moeten indienen bij de AP.
Het ministerie van JenV coördineert dit proces en ondersteunt deze door mee te schrijven aan de memorie van toelichting bij de MR en de DPIA. Voor het aanpassen van het protocol voor identiteitsvaststelling en opstellen van een werkinstructie is het ministerie van JenV beleidsverantwoordelijk.
Spoor II: technische ontsluiting (doorlooptijd +/- 10 maanden)
De RDW heeft een uitvoeringstoets opgesteld waarin het voorkeursscenario voor ontsluiting van het register ook het uit te voeren scenario zal worden. Omdat de technische ontsluiting niet beïnvloed wordt door de juridische grondslag en de technische ontsluiting meegenomen moet worden in de DPIA, kan dit traject tegelijk met spoor 1 worden gestart. Activiteiten binnen dit spoor zijn:
-Technische uitwerking aan RDW-kant. Het is hiervoor nodig om de opdracht te verlenen, afspraken te maken over de planning/ levering en de voortgang te monitoren. Dit zal JenV doen in samenwerking met de projectleider die bij RDW voor het project wordt aangesteld.
- Technische uitwerking aan de kant van de softwareleveranciers
De boa-markt is verdeeld in de middelen die per organisatie worden gebruikt door boa’s. Het is wenselijk om in ieder geval met de grote aanbieders van mobiele toepassingen het overleg aan te gaan om de technische aansluiting mogelijk te maken (onder andere Sygmax, Byspy en Brs – Boa registratie systeem).
De verwachting is dat er vanuit JenV coördinatie nodig zal zijn om de werkzaamheden van de RDW te stroomlijnen met de werkzaamheden die de aanbieders van demobiele toepassingen zullen doen. Om de uitrol in de praktijk goed en zorgvuldig te doen, kan ook worden gedacht aan het kleinschalig starten in pilotvorm bij een paar werkgevers.

Eisen:

-  De kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau.
- De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met werkzaamheden of projecten waarin privacy
(AVG en/of Wpg) en aan IT gerelateerde securityvraagstukken (bijv. mobiel devicemanagement, logging,
autorisatiemodellen, ontsluiten van registers via een generiek koppelvlak, aansluiting per partij) een belangrijke rol
- De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met het managen van complexe ICT-projecten.

Wensen:

- De kandidaat heeft kennis van het boa-bestel, de opsporingsketen en onderliggende wetgeving,
evenals werkervaring met projecten, beleids- of wetgevingstrajecten op dit terrein.
- De kandidaat kan soepel opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving, is een verbinder en
spreekt de taal van beleidsmedewerkers, juristen en techneuten.
- De kandidaat is een goede projectleider die goed weet te plannen en te organiseren, voor
structuur zorgt en aanspreekbaar is op resultaten
- De mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden van de kandidaat zijn uitstekend, hij/zij
heeft een verzorgde schrijfstijl en ervaring met het opstellen van plannen, nota’s en annotaties.
- De kandidaat is een teamplayer, zorgt voor verbinding tussen mensen en heeft aandacht voor
onderlinge verhoudingen. Hij/zij is zacht op de relatie, maar hard op de inhoud.

Aanvullende Informatie
Doorleen is niet toegestaan. Levering door Yellow Friday aan Ministerie J&V geschiedt via Sogeti. Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Sogeti uitgevoerd en is formele onderaannemer.

De recruiter

Jimmy Mollee

YellowFriday

Deel deze opdracht

Plaats jouw bieding op Striive

https://login.striive.com/

Voor deze opdracht dien je een bieding te plaatsen op Striive. Striive is het grootste opdrachtenplatform van de Benelux waar jaarlijks meer dan 20.000 opdrachten gepubliceerd worden.

Privacy Preference Center